Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vreugd Software

BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
Voor de volgende begrippen gelden in deze Algemene Voorwaarden en in de Licentieovereenkomst en de Serviceovereenkomst de volgende definities:

a) onder “Documentatie” wordt verstaan:
de schriftelijke en/of elektronische documentatie die krachtens de Overeenkomst door Vreugd Software kan worden geleverd bij de software;
b) onder “Gebruiker” wordt verstaan:
een Medewerker die op naam in de licentiedatabase van Vreugd Software is geregistreerd en een Gebruikers-ID heeft voor het gebruik van de in licentie verkregen Programmatuur of een  Programmatuur op één systeem (netwerk) ten behoeve van interne zakelijke activiteiten van de Licentiehouder. De Gebruikers-ID mag uitsluitend door de met name genoemde Medewerker worden gebruikt;
c) onder “Gebruikers-ID” wordt verstaan:
de door Vreugd Software aan Gebruiker toegewezen code ten behoeve van toegang tot de Programmatuur;
d) onder “Licentiefile” wordt verstaan:
de door Vreugd Software aan Gebruiker toegekende file waarmee de toegang tot het aanleggen van een of meer administraties in de Programmatuur kan worden geactiveerd;
e) onder “Gebruiker” wordt verstaan:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Licentieovereenkomst met Vreugd Software is aangegaan en die als zodanig op de Licentie- en/of Serviceovereenkomst is vermeld;
f) onder “Licentieovereenkomst” wordt verstaan:
de overeenkomst tussen Vreugd Software en Gebruiker waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Programmatuur zijn opgenomen;
g) onder “Medewerker” wordt verstaan:
een natuurlijke persoon die in dienst is van de Gebruiker of gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker;
h) onder “Servicediensten” wordt verstaan:
de ¬diensten, als omschreven in Artikel 3  van de Serviceovereenkomst;
i) onder “Serviceovereenkomst” wordt verstaan:
de overeenkomst tussen Vreugd Software en Gebruiker waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot het onderhoud van de Programmatuur zijn opgenomen;
j) onder “Onvolkomenheid” wordt verstaan
alle in de Programmatuur voorkomende reproduceerbare fouten en gebreken en alle substantiële tekortkomingen van de Programmatuur die aan het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende Documentatie in de weg staan. Extra functionaliteit wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;
k) onder “Overeenkomst(en)” wordt verstaan:
de Licentie- en/of Serviceovereenkomst; deze Algemene Voorwaarden worden geacht intergraal onderdeel uit te maken van beide Overeenkomsten;
l) onder “Prijslijst” wordt verstaan:
de te eniger tijd van toepassing zijnde officiële prijslijst van Vreugd Software;
m) onder “Programmatuur” wordt verstaan:
de standaard uitvoerbare Programmatuur van Vreugd Software de krachtens de licentieovereenkomst aan de Gebruiker is geleverd, evenals alle door Vreugd Software aan Gebruiker tijdens de looptijd van de Serviceovereenkomst verstrekte Updates en Versies;
n) onder “Update” wordt verstaan:
een kleine aanpassing of het oplossen van een Onvolkomenheid in de Programmatuur, dan wel een verbetering van de Programmatuur;
o) onder “Versie” wordt verstaan:
een belangrijke wijziging in de functionaliteit en/of technologie van de Programmatuur;

Algemene Voorwaarden Vreugd Software

p) onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan:
alle informatie omtrent Gebruiker en/of Vreugd Software die niet algemeen bekend is en alle informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is dan wel waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld alsmede iedere informatie die als zodanig schriftelijk wordt aangeduid door Vreugd Software en/of gebruiker;
q) onder “Werkdagen” wordt verstaan:
maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland.
AANBIEDING EN OVEREENKOMST
Artikel 2
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en Overeenkomsten krachtens welke Vreugd Software goederen van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren en/of diensten van welke aard dan ook verricht of zou kunnen verrichten, ook indien deze goederen of diensten in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomsten niet nader worden gespecificeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Een aanbieding of prijsopgave van Vreugd Software is vrijblijvend en herroepelijk en dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Vreugd Software is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3
Vreugd Software mag de condities van de Overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden zoveel mogelijk twee
(2) maanden voor de inwerkingtreding ervan aan Gebruiker aangekondigd. Het is de Gebruiker toegestaan de Overeenkomsten te beëindigen binnen vijftien (15) werkdagen nadat de wijzigingen door Vreugd Software zijn aangekondigd. Bij gebreke van schriftelijk, uitdrukkelijk protest tegen de aangekondigde wijziging binnen de gestelde termijn worden Gebruiker geacht ermee te hebben ingestemd.
PRIJS EN BETALING
Artikel 3
3.1
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege die uitsluitend voor rekening van de Gebruiker komen.

3.2
Betaling door Gebruiker aan Vreugd Software dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling te geschieden in euro’s, binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening. Vreugd Software behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling te verlangen voor de Programmatuur en voor te verlenen diensten.

3.3
Indien de Gebruiker zijn betalingsverplichting uit hoofde van Artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
De Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
Algemene Voorwaarden Vreugd Software

3.4
Alle kosten die Vreugd Software, zowel in als buiten rechte heeft gemaakt – met inbegrip van advocaatkosten, die Vreugd Software moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Gebruiker. De buitengerechtelijke (incasso)kosten van Vreugd Software worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.
GEHEIMHOUDING
Artikel 4
4.1
Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie omtrent of van de andere partij niet gebruiken of openbaar maken.

4.2
Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit Artikel 4 opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie – indien de informatie of gegevens:

(I) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
(II) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder verwijzing naar informatie of gegevens van de betrokken partij;
(III) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
(IV) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

Bovendien wordt afstand gedaan van het in dit Artikel 4 bepaalde voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanig voorgenomen openbaarmaking.

4.3
Partijen staan ervoor dat hun werknemers geheimhoudingsverplichtingen, als hierboven in Artikelen 4.1 en 4.2 beschreven, nakomen.

GEBRUIKSRECHT
Artikel 5
5.1
Indien Vreugd Software aan gebruiker gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, dan gelden daarbij de bepalingen als neergelegd in de Licentieovereenkomst.

5.2
Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden (reverse engineering), behoudens in die gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

 

Algemene Voorwaarden Vreugd Software

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 6
6.1
Alle door Vreugd Software krachtens een overeenkomst aan Gebruiker geleverde zaken, zoals diskettes, Cd-rom’s en Documentatie, blijven eigendom van Vreugd Software, totdat alle bedragen die Gebruiker verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van deze Algemene Voorwaarden volledig aan Vreugd Software zijn voldaan. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt op geen enkel moment enig (deel van) een intellectueel eigendomsrecht of ander recht dat Vreugd Software heeft ten aanzien van de Programmatuur aan de Gebruiker overgedragen.

6.2
Indien op door Vreugd Software krachtens een overeenkomst aan Gebruiker geleverde zaken dan wel vermogensrechten beslag wordt gelegd, dient Gebruiker Vreugd Software hiervan terstond op de hoogte te stellen. Gebruiker dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van Gebruiker verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van gebruiker onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht dat Vreugd Software heeft op zaken en/of vermogensrechten.

MEDEWERKING DOOR GEBRUIKER
Artikel 7
7.1
Gebruiker realiseert zich dat het operationeel houden van de programmatuur een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient Gebruiker zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Vreugd Software gesloten overeenkomst. Gebruiker zal Vreugd Software steeds ten allen tijde alle nuttige en noodzakelijke informatie verstrekken en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

7.2
Gebruiker is verantwoordelijk voor (I) het juiste gebruik en de juiste toepassing van de door Vreugd Software in Licentie verstrekte Programmatuur en diensten; (II) de implementatie in zijn organisatie van vereiste procedures; en (III) de beveiliging van informatie, zoals het regelmatig maken van reservekopieën van gegevensbestanden. Ook zal Gebruiker alle door Vreugd Software aan Gebruiker ter beschikking gestelde nieuwe Updates en dergelijke tijdig en op juiste wijze (doen) installeren. Het is Gebruiker niet toegestaan bestanden te wijzigen, extra bestanden aan de Programmatuur toe te voegen of, behoudens in de Programmatuur of Documentatie genoemde gevallen, bestanden anderszins te wijzigen.

7.3
Indien is overeengekomen, dat Gebruiker materialen of gegevens aan Vreugd Software zal verstrekken met gebruikmaking van gegevensdragers van derden, dienen de bedoelde gegevensdrager te voldoen aan de door Vreugd Software vereiste specificaties voor het verrichten van deze werkzaamheden, alsmede vrij te zijn van enige latentie zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs etc.

7.4
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van Gebruiker niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Vreugd Software is gesteld of Gebruiker op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Vreugd Software voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Vreugd Software leiden en kunnen extra kosten aan Gebruiker in rekening worden gebracht.
Algemene Voorwaarden Vreugd Software

7.5
In de gevallen dat medewerkers van Vreugd Software ten kantore van Gebruiker werkzaamheden verrichten, zal Gebruiker ervoor zorg dragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Gebruiker zal kosteloos zorgdragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Gebruiker brengt de ruimte waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met eisen die Vreugd Software daaraan kan verbinden.
INSPECTIE EN KLACHTEN
Artikel 8
Klachten dienen door Gebruiker binnen twee weken na het beschikbaar stellen van in Licentie verstrekte Programmatuur of na het verrichten van de werkzaamheden door Vreugd Software schriftelijk in kennis te stellen van eventuele klachten met betrekking tot een onjuiste levering of verrichting van een onjuiste of gebrekkige dienst door Vreugd Software. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op, noch wordt deze kennisgeving geacht een uitbreiding te vormen van de in de Licentieovereenkomst genoemde verplichtingen omtrent het functioneren van de Programmatuur van Vreugd Software.
Het staat Gebruiker niet vrij producten aan Vreugd Software te retourneren voordat Vreugd Software hiermee heeft ingestemd.
LEVERINGSTERMIJNEN
Artikel 9
Alle door Vreugd Software genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Vreugd Software en Gebruiker zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijding van enige leveringstermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor Gebruiker. Vreugd Software is te allen tijde gerechtigd in delen te leveren.
BEËINDIGING
Artikel 10
10.1
Naast het bepaalde in Artikel 9 van de Serviceovereenkomst kunnen de Overeenkomsten:

a) Schriftelijk, zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomsten alsnog na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na ingebrekestelling;
b) door Vreugd Software met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Gebruiker geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien Gebruiker niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.

10.2
Vreugd Software is in geen geval gehouden tot  betaling van enige schadevergoeding als gevolge van en ontbinding of beëindiging als omschreven in Artikel 10.1.

Algemene Voorwaarden Vreugd Software

10.3
Tenzij uitdrukkelijk anders in de Licentieovereenkomst is bepaald zullen alle rechten, verplichtingen en activiteiten van partijen in geval van beëindiging van een Overeenkomst ophouden te bestaan op het moment van de beëindiging, met uitzondering van het in Artikel 6 van de Licentieovereenkomst  en het bepaalde in de Artikelen 4, 10, 12 en 15 van de Algemene Voorwaarden. Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst, zal Gebruiker direct al het gebruik van de Programmatuur, Documentatie en andere door Vreugd Software verstrekte materialen beëindigen en aan Vreugd Software retourneren. (Tenzij deze programmatuur, documentatie of andere materialen niet langer zijn beschermd door auteursrechten, patent en/of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom toebehorende aan Vreugd Software).
Vreugd Software zal bij beëindiging van de Licentieovereenkomst  en/of Serviceovereenkomst, om welke reden dan ook, geen Licentie – en/of Servicevergoedingen restitueren.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 11
11.1
Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Vreugd Software uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Vreugd Software slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgend leden van dit Artikel 11.

11.2
Vreugd Software is nimmer aansprakelijk voor verlies of verminking van gegevens, voor gederfde winst, voor indirecte, bijzondere of bijkomende schade, voor door de rechter opgelegde schadevergoeding of voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Vreugd Software in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

11.3
Voor zover Vreugd Software geen aanspraak kan maken op de in dit Artikel 11 omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen, is zijn aansprakelijkheid ten allen tijde per geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van alle, op basis van één met de Gebruiker gesloten Licentieovereenkomst en/of Serviceovereenkomst, gefactureerde of nog te factureren bedragen, exclusief BTW. Indien en voor zover in een Overeenkomst in periodieke betalingen wordt voorzien, is Vreugd Software in geen geval meer dan 50% verschuldigd van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim gefactureerde bedragen. Op de in dit Artikel 11.3 bedoelde bedragen worden crediteringen door Vreugd Software aan Gebruiker in mindering gebracht.

11.4
Gebruiker aanvaart en erkent dat de hoogte van de vergoeding die voor de licentie van de programmatuur door Vreugd Software wordt berekend, is vastgesteld met inachtneming van de beperking van de aansprakelijkheid in Artikel 11 alsmede de beperking van de garantie uit artikel 7 van de Licentieovereenkomst.

11.5
De Gebruiker erkent en aanvaart dat de licentievergoeding voor de Programmatuur nimmer perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn. De Gebruiker aanvaardt de Programmatuur in de toestand waarin deze zich bevindt op de datum van levering. (“as is”).
Algemene Voorwaarden Vreugd Software

11.6
Gebruiker vrijwaart Vreugd Software voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met Overeenkomsten, tenzij Gebruiker deze aanspraken zelf jegens Vreugd Software, met inachtneming van het in dit Artikel 11 bepaalde geldend zou kunnen maken indien Gebruiker de schade zelf zou hebben geleden.

11.7
Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I)  om schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) voorkomen dat andere of bijkomende schade ontstaat; of (III) indien Gebruiker nalaat Vreugd Software zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

11.8
Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden in volle omvang voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, zelfs indien Vreugd Software er niet in slaagt problemen met de Programmatuur te verhelpen.
UITSLUITING
Artikel 12
Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Licentieovereenkomst of de Serviceovereenkomst is opgenomen, geeft Vreugd Software geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de aan Gebruiker geleverde Programmatuur, Documentatie, materialen of diensten en wijst Vreugd Software hierbij af alle garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel of voortvloeiend uit een gebruikt of handelsgebruik) met betrekking tot de Programmatuur, Documentatie, materialen en diensten.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Artikel 13
13.1
Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, (beeld)merkrechten, andere intellectueel of industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Programmatuur en Documentatie zijn het exclusieve eigendom van Vreugd Software. Geen van de in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten.

13.2
Het is Gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de rechten van Vreugd Software op of in de Programmatuur of Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de Gebruiker niet toegestaan een handelsmerk, beeldmerk, ontwerp of domeinnaam van Vreugd Software of een gelijksoortige daarmee te associëren naam te registreren in enig rechtsgebied, waar dan ook ter wereld.
Algemene Voorwaarden Vreugd Software

13.3
Vreugd Software vrijwaart Gebruiker van elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe de Gebruiker ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden met betrekking tot krachtens de Overeenkomsten in Licentie verstrekte Programmatuur of enig deel daarvan, mits de Gebruiker Vreugd Software onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aanhangig wordt gemaakt.

13.4
Indien een gerechtelijk definitief verbod op het gebruik door de Gebruiker van de Programmatuur is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als hiervoor bedoeld of indien, naar het oordeel van Vreugd Software, de kans bestaat dat de Programmatuur het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Vreugd Software het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor de Gebruiker het recht te verkrijgen de Programmatuur te blijven gebruiken zoals bepaald in de Licentieovereenkomst; (II) de Programmatuur te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Licentieovereenkomst, evenals de uit hoofde van de Licentieovereenkomst toegekende rechten met betrekking tot die inbreukmakende Programmatuur, te beëindigen en de Gebruiker een bedrag voor die inbreukmakende  Programmatuur terug te storten, met dien verstande dat het terug te storten bedrag aan Licentievergoedingen lineair wordt afgeschreven over een periode van drie (3) jaar, met ingang van de dagtekening van de Licentie- en Serviceregistratiekaart van de Gebruiker, waardoor het effectieve gebruik van de Programmatuur door de Gebruiker gedurende die periode wordt verdisconteerd.

13.5
Onverminderd het in Artikel 13.3 bepaalde, is Vreugd Software uit hoofde van dit Artikel 13 niet aansprakelijk jegens de Gebruiker voor zover een vordering gebaseerd is op (I) gebruik van de Programmatuur in samenhang met niet door Vreugd Software geleverde gegevens, apparatuur of programmatuur, waarbij de Programmatuur op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn;
(II) onjuist gebruik van de Programmatuur of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van de Programmatuur die door een andere (rechts)persoon dan Vreugd Software is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door Vreugd Software van de uitdrukkelijke instructies van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart Vreugd Software tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit Artikel 13.5.

13.6
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van Vreugd Software voor inbreuk op octrooien, rechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit Artikel 13.
OVERMACHT
Artikel 14
14.1
Geen van partijen is gehouden een contractuele verplichting voortvloeiend uit deze Overeenkomst na te komen indien nakoming hiervan wordt belemmerd door en gebeurtenis die niet toegerekend kan worden aan één van de partijen. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, de elementen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Vreugd Software, transportmoeilijkheden en stakingen.
Algemene Voorwaarden Vreugd Software

14.2
Indien Vreugd Software bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel Gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
TELECOMMUNICATIE
Artikel 15
Indien door Vreugd Software voor de Servicediensten van de Programmatuur, waaronder support en/of andere diensten, telecommunicatiefaciliteiten worden gebruikt, is iedere partij verantwoordelijk voor de keuze en stipte installatie van de telecommunicatieapparatuur of –faciliteiten waaronder internetverbindingen. Vreugd Software is niet aansprakelijk voor fouten in, onderschepping van of verlies van gegevens of bewerkingsresultaten tijdens de transmissie van gegevens met gebruikmaking  van zijn telecommunicatiefaciliteiten.
NON-CONCURRENTIEBEDING
Artikel 16
16.1
Iedere partij zal zich, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, onthouden van het in dienst nemen of aannemen van Medewerkers van de andere partij die in de voorafgaande twaalf (12) maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een Overeenkomst. Dit Artikel 16.1 is niet langer van toepassing indien een van de partijen failliet wordt verklaard of indien aan een van de partijen surséance van betaling wordt verleend.

16.2
Door overtreding van het bepaalde in Artikel 16.1 (en onverminderd het recht van de benadeelde partij op andere vormen van genoegdoening) is de niet-nakomende partij gehouden aan de andere partij een boete te betalen van € 50.000  als vergoeding voor de voor die andere partij verloren gegane investering in de opleiding en vakkundigheid van de betreffende Medewerker, niet tegenstaande het recht van Vreugd Software op verhaal van de volledig geleden schade.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Artikel 17
17.1
Op alle Overeenkomsten, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weense Koopverdrag zijn niet van toepassing.

17.2
Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomsten, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Nederland voorgelegd.

17.3
Toepassing van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Vreugd Software uitdrukkelijk is aanvaard.
Algemene Voorwaarden Vreugd Software

DERDE LEVERANCIER:
ALGEMENE VOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 18
18.1
Indien en voor zover de Programmatuur van verantwoordelijk van een derde (bijvoorbeeld Microsoft) bevat, dan zullen de voorwaarden die van toepassing zijn tussen Vreugd Software en bedoelde derde ook gelden tussen Vreugd Software en Gebruiker. Op eerste verzoek van de Gebruiker zullen de betreffende algemene voorwaarden (bijvoorbeeld Microsoft End-User License Agreements) kosteloos worden toegestuurd of uitgereikt. Gebruiker verklaart daarmee tijdig en voldoende kennis te hebben kunnen nemen van bedoelde algemene voorwaarden.

18.2
Tussen Vreugd Software en Gebruiker zullen in het bijzonder gelden de voorwaarden van de in Artikel 18 bedoelde derde met betrekking tot (de beperking van) aansprakelijkheid en garanties. Daarbij wordt vooropgesteld dat Vreugd Software geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, voor welke schade dan ook als gevolg van fouten en/of onvolkomenheden in de software van de derde leverancier.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 19
19.1
Doorverkoop van SportGames is op geen enkele manier toegestaan.

19.2
Commerciële verhuur van SportGames is op geen enkele manier toegestaan.

19.3
Zelf Steps toevoegen in SportGames is niet toegestaan.

19.4
De minimale kosten voor extra werkzaamheden zijn minimaal per mail/telefonisch/contact  € 25,–, daarna uurtarief € 75,–

19.5
Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Overeenkomsten dienst schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld op de van toepassing zijnde Licentie- en serviceregistratiekaart.

19.6
Indien enige bepaling uit een overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is in een rechtsgebied, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn voor de uitvoering in dat rechtsgebied. De overige bepalingen van de Overeenkomsten van deze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Algemene Voorwaarden Vreugd Software

19.7
Vertraging of verzuim van de zijde van Vreugd Software met betrekking tot het jegens de Gebruiker geldend maken van enig recht dat Vreugd Software op grond van de Overeenkomsten heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

19.8
Het is Vreugd Software toegestaan de naam van de Gebruiker op interne lijsten van Vreugd Software op te nemen.

19.9
Alle overeenkomsten tezamen vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. De Overeenkomsten kunnen uitsluitend gewijzigd worden door middel van een schriftelijke, door zowel de Gebruiker als Vreugd Software ondertekende Overeenkomst.

19.10
In geval van onenigheid of verschil van mening over of onduidelijkheid van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertaling daarvan.

 

Licentieovereenkomst

De op de ondertekende Licentie- en Serviceregistratiekaart genoemde Gebruiker en Vreugd Software, komen hierbij overeen als volgt:

DEFINITIES
Artikel 1
Tenzij in het navolgende anders bepaald, hebben de met hoofdletter geschreven woorden in deze Licentieovereenkomst de betekenis die daaraan in Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden wordt gegeven.
ALGEMEEN
Artikel 1
1.1
De Algemene Voorwaarden van Vreugd Software, waarnaar hier uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn op deze overeenkomst van toepassing.

1.2
Vreugd Software zal ter zake van de SPORTGAMES-Programmatuur niet gehouden zijn tot enig onderhoud op de Programmatuur of telefonische ondersteuning bij het gebruik van de Programmatuur. Hiertoe kan wel een Serviceovereenkomst met Vreugd Software worden afgesloten.

1.3
Vreugd Software mag de naam van de Gebruiker van SPORTGAMES gebruiken als referentie.

1.4
Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende schriftelijke overeenkomst, die door Gebruiker en Vreugd Software is ondertekend.
GEBRUIKSRECHT
Artikel 2
2.1
Vreugd Software verleent de Gebruiker hierbij het niet-exclusieve recht en de niet- exclusieve licentie om één exemplaar van de Programmatuur éénmalig te (doen) installeren en te gebruiken op het voor de interne bedrijfsvoering van de Gebruiker gebruikte systeem en voor het op de Licentie- en Serviceregistratiekaart vermelde aantal Gebruikers en niet voor gebruik door of namens enige andere rechtspersoon.

2.2
De Gebruiker zal de Programmatuur slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Licentieovereenkomst. Het verleende gebruiksrecht houdt tevens het recht in bij de Programmatuur behorende Documentatie te gebruiken.

2.3
Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Programmatuur voor of door andere of meerdere dan het vermelde aantal gebruikers te (doen of laten) gebruiken.
Licentieovereenkomst

2.4
De Licentievergoeding voor elk onderdeel van de Programmatuur waarvoor krachtens deze Overeenkomst een gebruiksrecht wordt verleend, is vermeld in de actuele prijslijst of in andere door Vreugd Software officieel gepubliceerde prijslijst. Het gebruiksrecht wordt niet eerder van kracht dan nadat Gebruiker zich op de door Vreugd Software voorgeschreven wijze heeft geregistreerd. De Licentievergoeding is verschuldigd onverschillig of Gebruiker de Programmatuur in gebruik neemt of, om welke reden dan ook retourneert.

2.5
De Gebruiker is verplicht iedere door Vreugd Software aangeboden opvolgende Licentiefile binnen een maand na ter beschikkingstelling in gebruik te nemen, bij gebreke waarvan de Gebruiker het recht heeft het gebruiksrecht op de Programmatuur en de Licentieovereenkomst te beëindigen.

DEFINITIES
Artikel 3
3.1
De Gebruiker mag de Programmatuur slechts gebruiken op de door Vreugd Software ondersteunde en in de Documentatie omschreven systeemconfiguraties, binnen de eigen onderneming. Het is niet toegestaan de Programmatuur ter beschikking te stellen aan zusterondernemingen of geaffilieerde ondernemingen.

3.2
Het gebruiksrecht omvat mede Updates en Versies van de Programmatuur die krachtens een Serviceovereenkomst, geheel ter discretie van Vreugd Software, aan de Gebruiker kunnen worden versterkt.

3.3
Indien de Gebruiker een rechtspersoon is, mag de Programmatuur uitsluitend worden gebruikt bij het verrichten van zakelijke werkzaamheden ten behoeve van de Gebruiker en niet ten behoeve aan de Gebruiker gelieerde rechtspersonen.
REIKWIJDTE VAN HET GEBRUIKSRECHT
Artikel 4
4.1
Gebruiker mag de Programmatuur slechts gebruiken op de configuratie die blijkens de actuele handleiding ondersteund wordt door Vreugd Software, dan wel op de configuratie waarop de Programmatuur door of vanwege Vreugd Software geïnstalleerd is.

4.2
Het gebruiksrecht omvat ook standaardaanpassingen aan de Programmatuur, alsmede nieuwe versies, releases en maintenance releases van de Programmatuur die ingevolge deze overeenkomst aan Gebruiker geleverd worden.

 

Licentieovereenkomst

OVERDRAAGBAARHEID
Artikel 5
5.1
Het is de Gebruiker niet toegestaan de Programmatuur – al dan niet – tegen vergoeding – aan derden over te dragen, te verhuren, in sublicentie uit te geven, te verkopen, te vervreemden, te verpanden of de Programmatuur anderszins door derden te laten gebruiken.
Het is de Gebruiker eveneens niet toegestaan de Programmatuur in beheer en/of gebruik te geven aan of te nemen van een derde, daaronder begrepen hosting, time-sharing of out-sourcing. Onder derde wordt tevens verstaan een aan de Gebruiker geaffilieerde (zuster)onderneming of rechtspersoon.

5.2
Indien Gebruiker een derde het ongeoorloofde gebruik van de Programmatuur verschaft, als bedoeld in artikel 5.1 van deze overeenkomst, blijft de Gebruiker, vanaf de datum van aanvang van het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 2.4 van deze overeenkomst, aansprakelijk voor de betaling van de licentie- en/of servicevergoedingen zowel voor eigen gebruik als voor het ongeautoriseerde gebruik door die derde, onverminderd het recht van Vreugd Software deze vergoedingen rechtstreeks op die derde te verhalen. Het recht op verhaal van licentie- en/of servicevergoedingen, als hiervoor omschreven, tast niet het recht van de Vreugd Software aan de volledige schade die, als gevolg van een inbreuk op het in artikel 5.1 van deze overeenkomst bepaalde, is geleden op de Gebruiker te verhalen.
WIJZE VAN GEBRUIK
Artikel 6
6.1
Gebruiker is gehouden de Programmatuur op correcte wijze en met inachtneming van het in deze Licentieovereenkomst (met inbegrip van de Algemene Voorwaarden) en het in de documentatie bepaalde. Met uitzondering van het in artikelen 6.2 en 6.3 van de overeenkomst bepaalde is het Gebruiker,  zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vreugd Software verboden, voor zover de wet zulks toelaat, de Programmatuur en/of documentatie, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze ook,  te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te ontleden, te decompileren, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

6.2
Gebruiker is gerechtigd één kopie te maken van de Programmatuur bij wijze van reserve kopie (back-up) en voor herstel doeleinden. Deze kopie wordt door de Gebruiker slechts gebruikt ter vervanging van onbruikbaar geworden originele Programmatuur en gegevensbestanden.

6.3
Gebruiker dient regelmatig een back-up te maken van alle gegevensbestanden die met behulp van de Programmatuur worden gegenereerd, gebruikt en/of toegepast. Vreugd Software is in geen enkel geval aansprakelijk van kosten voor reproductie van verminkt of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van de Gebruiker.

 

Licentieovereenkomst

6.4 Krachtens deze overeenkomst dient de Gebruiker:

a) er ten alle tijde voor te zorgen dat de Programmatuur en documentatie afdoende zijn beschermd tegen misbruik, beschadiging (waaronder begrepen beschadiging als gevolg van latenties zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs etc.),  diefstal en vernietiging door wie dan ook;
b) te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de Programmatuur en/of documentatie kopieert, reproduceert, vertaalt, decompileert, namaakt, reconstrueert of daartoe toegang heeft;
c) Vreugd Software onmiddellijk op de hoogte stellen van alle bijzonderheden die de Gebruiker te weten komt met betrekking tot het ongeoorloofd kopiëren, wijzigen of gebruiken van de Programmatuur en/of documentatie en met betrekking tot alle andere in dit Artikel 6.4 en in Artikel 5.1 niet toegestane handeling;
d) Ervoor te zorgen dat het aantal Gebruikers niet het toegestane aantal overschrijdt.
6.5
De Gebruiker is zelf eindverantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de Programmatuur op zijn systeem. Op verzoek van de Gebruiker zal Vreugd Software de Gebruiker ondersteunen bij de installatie en configuratie van de Programmatuur en zal hij de Gebruiker of zijn werknemers trainen in het gebruik en de werking van de Programmatuur   (hierna te noemen: ”configuratie en training”). De configuratie en training kan plaatsvinden ten kantore van Vreugd Software of ten kantore van Gebruiker, zoals nader door partijen bepaald. Gebruiker is Vreugd Software voor configuratie en training en vergoeding verschuldigd conform de prijslijst.

6.6
Vreugd Software is nimmer gehouden onderhoudsdiensten te verlenen indien Gebruiker daarvoor geen Onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Artikel 7
7.1
Vreugd Software is bevoegd technische maatregelen te nemen en in stand te houden ter bescherming van de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Programmatuur en/of documentatie, zoals nader omschreven in Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

7.2
Vreugd Software kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of de Gebruiker de voorwaarden van deze Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden naleeft, mits die controle tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Gebruiker hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door Vreugd Software geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door de Vreugd Software afgegeven rapporten en de naleving door de Gebruiker van de voorwaarden van de Overeenkomsten en Algemene Voorwaarden, maar verschaft Vreugd Software in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Vreugd Software, tenzij de controle aantoont dat de Gebruiker de voorwaarden van de Overeenkomsten of de Algemene Voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening zijn van de Gebruiker.
Licentieovereenkomst

FUNCTIONEREN PROGRAMMATUUR
Artikel 8
8.1
Vreugd Software  verklaart dat de geleverde Programmatuur gedurende een eenmalige periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de ingangsdatum van de Licentieovereenkomst goeddeels functioneert overeenkomstig het bepaalde in de begeleidende documentatie. Aanspraken uit hoofde van het functioneren van de Programmatuur dienen uiterlijk door de Gebruiker binnen 5 werkdagen na bedoelde periode van dertig (30) kalenderdagen schriftelijk per aangetekende post kenbaar te worden gemaakt aan Vreugd Software. Indien de Gebruiker constateert dat de Programmatuur niet goeddeels functioneert volgens de begeleidende documentatie, dan verleent Vreugd Software kosteloos de servicediensten als beschreven in de Artikelen 5 en 6.4 sub a en b van de Serviceovereenkomst, zelfs indien Gebruiker geen Serviceovereenkomst heeft afgesloten.  Ten aanzien van onvolkomenheden in de Programmatuur kan de Gebruiker slechts gehouden tot het te goeder trouw nakomen door Vreugd Software  van zijn in Artikelen 5 en 6.4 sub a en b van de Serviceovereenkomst omschreven verplichtingen.

8.2
Indien Vreugd Software ermee instemt diensten aan de Gebruiker te verlenen, zegt Vreugd Software toe dat hij dit op professionele en vakkundige wijze en overeenkomstig de relevante gebruiken in de branche zal doen. Aanspraken uit hoofde van deze toezegging dient de Gebruiker uiterlijk twee (2) weken na de dag waarop de betreffende diensten zijn verleend schriftelijk per aangetekende post kenbaar te maken.

8.3
Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens vallen niet onder de bepalingen van Artikel 7 van deze overeenkomst. Voorts is Artikel 7 van de overeenkomst niet van toepassing indien de Programmatuur zonder de voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Vreugd Software of als gevolg van oneigenlijk of onbevoegd gebruik van de Programmatuur door een ander dan Vreugd Software, is gewijzigd. Vreugd Software kan de kosten voor het stellen van diagnoses en voor herstel van de Programmatuur aan de Gebruiker doorberekenen, indien het probleem aan de Gebruiker te wijten is of indien het probleem zich heeft voortgedaan door niet aan Vreugd Software toe te rekenen oorzaken.

8.4
De in Artikel 8.1 genoemde éénmalige periode van dertig (30) dagen op eerder bestelde en geleverde Programmatuur wordt niet verlengd door (additionele) Programmatuur die op een later tijdstip besteld en geleverd wordt. Indien extra bestellingen worden toegevoegd aan een licentie waarvan de in Artikel 8.1 genoemde termijn inmiddels is verstreken, wordt deze termijn niet opnieuw van kracht.

8.5
Indien meer dan zes (6) maanden zijn verstreken na het uitbrengen van een update of een nieuwe versie (upgrade) van de Programmatuur, is Vreugd Software niet gehouden om de daaraan voorafgaande update of versie (upgrade) of enig daarop gebaseerde uitbreidingen van de licentie te leveren.

 

Licentieovereenkomst

GARANTIE
Artikel 9
9.1
Vreugd Software garandeert de goede werking van de SPORTGAMES-Programmatuur in overeenstemming met de in de Gebruikershandleiding verstrekte specificaties, eigenschappen en functies. Deze garantie duurt tot het verschijnen van de eerstvolgende nieuwe versie/update van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde SPORTGAMES-Programmatuur. De garantie houdt in dat storende fouten en gebreken in de SPORTGAMES-Programmatuur, welke zich voordoen binnen één maand na installatie, die schriftelijk aan Vreugd Software binnen veertien dagen na constatering daarvan zijn medegedeeld, zo spoedig mogelijk door Vreugd Software zonder kosten voor Gebruiker zullen worden opgespoord en hersteld.
U ontvangt geen andere uitdrukkelijke, impliciete, wettelijk voorgeschreven of schriftelijke garanties of voorwaarden, en Vreugd Software sluit nadrukkelijk enige impliciete waarborg van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel uit. Vreugd Software garandeert geenszins dat het programma ononderbroken of feilloos zal werken.

9.2
Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de Programmatuur door anderen dan Vreugd Software zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming of als gevolg van onoordeelkundig of onbevoegd gebruik van de Programmatuur is gewijzigd.
Vreugd Software kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere Vreugd Software niet toe te rekenen oorzaken.

9.3
De garantie van eerder bestelde en geleverde Programmatuur binnen een licentie wordt niet verlengd door eventueel later bestelde en geleverde Programmatuur. Indien bijbestellingen worden toegevoegd aan een licentie waarvan de garantie inmiddels is verstreken, vangt de garantie niet weer aan.

9.4
Bijbestellen bij een licentie binnen een bestaande versie is in elk geval mogelijk tot één jaar nadat Vreugd Software een nieuwe versie heeft uitgebracht.
AANSPAKELIJKHEID
Artikel 10
10.1
Vreugd Software aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding van welke aard dan ook, voor zover deze blijken uit deze Licentieovereenkomst.
Licentieovereenkomst

10.2
Behoudens opzet op grove schuld is Vreugd Software nimmer aansprakelijk en gehouden tot enige vergoeding van schade, jegens Gebruiker of derden, veroorzaakt door Vreugd Software, haar personeel of door haar ingeschakelde derden, hoe ook genaamd en niets uitgezonderd, bij de uitvoering van deze overeenkomst ter zake de SPORTGAMES-Programmatuur, en/of tengevolge van het niet, niet-tijdig of ondeugdelijk functioneren van de SPORTGAMES-Programmatuur.
In geen geval zal Vreugd Software aansprakelijk zijn voor schade, waaronder begrepen verlies van gegevens, verlies van winst, verzekeringskosten, of andere speciale incidentele, bijkomende of indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik van het programma of de bijbehorende documentatie, op welke wijze dan ook veroorzaakt en gebaseerd op welke aansprakelijkheidstheorie dan ook.
LICENTIENAAM
Artikel 11
11.1
De door Gebruiker opgegeven  naam voor de licentie dient overeen te komen met de door Gebruiker gehanteerde handelsnaam zoals deze bij het handelsregister van de kamer van Koophandel staat geregistreerd, dan wel de gemeenschappelijke handelsnaam waaronder de Gebruiker in het rechtsverkeer deelneemt.

11.2
Vreugd Software houdt zich het recht voor een eenmaal de Gebruiker opgegeven en door Vreugd Software aanvaarde naam voor de licentie, met inachtneming van artikel 11.1, eenzijdig te wijzigen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 12
De algemene voorwaarden van Vreugd Software maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en worden geacht integraal in deze Overeenkomst te zijn opgenomen.
Geheel of gedeeltelijke toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door Vreugd Software is ondertekend en uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen partijen worden opgenomen.

 

 

Serviceovereenkomst

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op iedere Gebruiker van de programmatuur die op een ingevulde, ondertekende, en geretourneerde Licentie- en Serviceregistratiekaart heeft aangegeven een Serviceovereenkomst met Vreugd Software aan te willen gaan.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1
1.1
Tenzij in deze Overeenkomst anders wordt bepaald, hebben de in deze Serviceovereenkomst met hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan in Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden wordt toegekend.
De Algemene Voorwaarden van Vreugd Software, waarnaar hier uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn op deze overeenkomst van toepassing.

1.2
Deze Serviceovereenkomst geeft de Gebruiker het recht om gedurende de looptijd van deze Serviceovereenkomst gebruik te maken van de door Vreugd Software aangeboden Servicediensten zoals gedefinieerd in Artikel 3 van deze Overeenkomst.

1.3
Voor sommige van de op de prijslijst vermelde (onderdelen van de) programmatuur, wordt service noodzakelijk geacht. De Gebruiker is zich ervan bewust dat het blijvend goed functioneren van de programmatuur zonder service niet mogelijk is en dat er zonder service fouten kunnen optreden. Vreugd Software aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de programmatuur indien op deze programmatuur geen Serviceovereenkomst is afgesloten.

Naast de in artikel 3 van deze overeenkomst gedefinieerde servicediensten biedt Vreugd Software de gebruiker de mogelijkheid een uitgebreide Serviceovereenkomst te sluiten, waarbij gebruiker zonder verdere kosten iedere nieuwe release en/of versie van de programmatuur ontvangt.

1.4
Indien tussen de Gebruiker en Vreugd Software geen Licentieovereenkomst voor de programmatuur van kracht is, heeft de Gebruiker geen recht op het ontvangen van Servicediensten met betrekking tot de programmatuur op grond van deze Serviceovereenkomst.

1.5
De Serviceovereenkomst strekt zich uit tot alle programmatuur waarvoor Vreugd Software aan de Gebruiker een geldige licentie heeft verleend. Het in deze Serviceovereenkomst bepaalde is niet van toepassing op zogeheten “maatwerkversies” of aangepaste versies van de programmatuur.

1.6
Vreugd Software behoudt zich het recht voor (een deel van) haar verplichtingen uit de Serviceovereenkomst over te dragen aan een of meer derde(n), mits deze derde(n) in staat is gelijkwaardige diensten aan te bieden, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Vreugd Software
De service betreft telkens alle door Vreugd Software aan gebruiker in licentie gegeven programmatuur. Indien gebruiker besluit andere programmatuur van Vreugd Software aan de licentie toe te voegen, zal deze programmatuur stilzwijgend aan de Serviceovereenkomst worden toegevoegd.

1.7
Voor de gebruiker van maatwerk programmatuur gelden afwijkende bepalingen.
Onder programmatuur wordt in deze overeenkomst uitsluitend standaard programmatuur verstaan.

Serviceovereenkomst

SERVICESVERGOEDINGEN
Artikel 2
2.1
De Gebruiker is uit hoofde van de Serviceovereenkomst aan Vreugd Software een jaarlijkse servicevergoeding verschuldigd. De servicevergoeding wordt berekend aan de hand van de licentie, het aantal Named Users en de actuele prijslijst. Vreugd Software kan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Serviceovereenkomst opschorten totdat alle verschuldigde servicevergoedingen geheel door hem zijn ontvangen.

2.2
Vreugd Software is gerechtigd de servicevergoeding jaarlijks aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld. De Gebruiker verklaart zich met betrekking tot de Servicediensten als gedefinieerd in Artikel 3.1 uitdrukkelijk met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 1995 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan de Gebruiker conform Artikel 8.3 de Serviceovereenkomst opzeggen.

PRIJS
Artikel 2
De prijs van het service wordt berekend aan de hand van de actuele prijslijst en over alle programmatuur in de betreffende licentie. Vreugd Software is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. Gebruiker verklaart zich met betrekking tot de servicediensten als gedefinieerd in artikel 3 uitdrukkelijk met eventuele prijs¬wijzigingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens, 1995 = 100). Bij prijsstijgingen boven genoemd indexcijfer kan gebruiker conform artikel 8.4 de Serviceovereenkomst opzeggen. Eventuele prijsstijgingen worden via Vreugd Software bekend gemaakt.
SERVICESDIENSTEN ALGEMEEN
Artikel 3
3.1
Onder servicediensten wordt in deze overeenkomst verstaan (1) support als omschreven in Artikel 4 en (2) Service als omschreven in Artikel 5, behoudens de in artikel 6 omschreven uitzonderingen.

3.2
Alle servicediensten worden verleend op in Nederland gebruikelijke werkdagen, tussen 9.00  – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur.

3.3
Vreugd Software zal in elk geval binnen 3 werkdagen nadat door gebruiker een probleem gemeld is, aanvangen met de behandeling daarvan.

3.4
De servicediensten worden geleverd onder de voorwaarden en condities als genoemd in deze overeenkomst.
SUPPORT
Artikel 4
4.1
Onder “Support” wordt verstaan het bieden van telefonische, schriftelijke of elektronische helpdeskondersteuning op vragen die de Gebruiker heeft met betrekking tot het functioneren van de programmatuur, als ook het telefonisch hulp bieden bij storingen in de programmatuur.
Serviceovereenkomst

4.2
Support, zoals in 4.1 omschreven, vindt uitsluitend plaats op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, behoudens algemeen erkende feestdagen en dagen waarop Vreugd Software gesloten is, tot een maximum van 15 minuten per dag. Support wordt uitsluitend verleend voor de meest recente versie en/of de voorlaatste versie van de programmatuur.

4.3
Wanneer Gebruiker om Support verzoekt, dient de systeemconfiguratie waarop de programmatuur is geïnstalleerd in de onmiddellijke nabijheid van Gebruiker te staan en voortdurend tot zijn beschikking te staan. Bovendien dienen Gebruikers van programmatuur over een gebruiksklare dataverbinding met Vreugd Software te beschikken. Support kan slechts worden geboden indien de Gebruiker aan Vreugd Software het juiste licentienummer en de juiste licentienaam verstrekt.

4.4
Wanneer blijkt dat Gebruiker geen recht had op Support krachtens Artikel 5.4 of omdat de handeling niet onder de reikwijdte van de Support valt, kan Vreugd Software de kosten van de geboden Support doorberekenen aan de Gebruiker tegen zijn alsdan geldende prijzen en is de Gebruiker de doorberekende prijs aan Vreugd Software verschuldigd.

4.5
Support mag slechts aangevraagd worden door een in het bedrijf van de Gebruiker werkzame Gebruiker of een door de Gebruiker gevolmachtigde die ter zake deskundig is.
SERVICE
Artikel 5
5.1
Service omvat:
a) het, geheel ter discretie van Vreugd Software, ter beschikking stellen de noodzakelijke Updates van de programmatuur, vergezeld van de bijbehorende documentatie.
b) het, geheel ter discretie van Vreugd Software, ter beschikking stellen van nieuwe versies (upgrades) van de programmatuur. Vreugd Software kan in een nieuwe Versie de functionaliteit uit de eerdere Versies van de programmatuur ongewijzigd overnemen, doch kan zulks niet garanderen.

5.2
Gebruiker begrijpt dat onder het service niet begrepen is het geschikt maken van de programmatuur voor een ander platform of een ander besturings- of netwerksysteem.

5.3
Vreugd Software kan van de Gebruiker eisen dat hij zijn systeemconfiguratie zodanig verbetert of uitbouwt als nodig is in verband met de toegenomen functionaliteit of hogere eisen van Updates of nieuwe Versies van de Programmatuur. Indien de Gebruiker verzuimt aan deze eisen te voldoen en een nieuwe versie van de Programmatuur installeert, terwijl hij de oude configuratie blijft gebruiken, vervalt de verplichting van Vreugd Software om Servicediensten voor de Programmatuur te verlenen en kan Vreugd Software deze Serviceovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Indien de Gebruiker de door de Vreugd Software gestelde configuratie-eisen niet nakomt en de Update of Versie van de Programmatuur blijft gebruiken geldt het in Artikel 5.5 bepaalde.
Serviceovereenkomst

5.4
Servicediensten zullen zoveel mogelijk on-line worden verricht. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een dataverbinding met Vreugd Software in zijn Softwareconfiguratie. Vreugd Software  behoudt zich het recht voor servicediensten op te schorten indien hij in redelijkheid vaststelt dat de dataverbinding niet aan de daaraan gestelde technische eisen en veiligheidsvereisten voldoet.

5.5
Vreugd Software is in geen geval gehouden servicediensten te verlenen, in verband met fouten en/of onvolkomenheden ontstaan als gevolg van:

a) een aanpassing van de programmatuur, van welke aard dan ook, die niet door Vreugd Software is aangebracht;
b) het gebruik van de programmatuur op een wijze of in samenhang met andere programmatuur of apparatuur, die niet in de bijbehorende documentatie is omschreven of anderszins niet is toegestaan ingevolge deze Overeenkomst en/of Licentieovereenkomst;
c) het gebruik van een oude Versie van de programmatuur zes (6) maanden nadat Vreugd Software een nieuwe versie van de Programmatuur heeft geïntroduceerd;
d) opzettelijk onjuist gebruik van de Programmatuur al dan niet door Gebruiker
e) onvolkomenheden, latenties (zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs, etc.) of fouten in niet van Vreugd Software afkomstige programmatuur, configuratie(s), hardware, communicatieapparatuur, randapparatuur of in andere apparatuur van Gebruiker of van derden, of het nalaten van de Gebruiker om die  apparatuur en/of programmatuur regelmatig te laten onderhouden;
f) invoerfouten of fouten die verband houden met de door de Gebruiker gebruikte gegevens.

Indien zich één van de onder (a) tot en met (f) beschreven gevallen voordoet, kan Vreugd Software naar eigen keuze fouten opsporen, diagnoses stellen en/of andere programmeerdiensten verlenen die separaat aan de Gebruiker in rekening worden gebracht conform de actuele prijslijst.

5.6
Zes (6) maanden nadat Vreugd Software een nieuwe Versie heeft geïntroduceerd, is zij jegens de Gebruiker niet langer gehouden Servicediensten te verlenen voor de oude Versie.

5.7
Vreugd Software geeft een eerste reactie op een door Gebruiker gemelde Onvolkomenheid binnen drie (3) Werkdagen nadat de Gebruiker het probleem zodanig heeft gemeld dat Vreugd Software in staat is het probleem te reproduceren.
Deze reactie kan inhouden zowel een voorlopige analyse als, indien voorhanden, het verstrekken van een reeds bekende workaround.

5.8
Vreugd Software zal naar beste vermogen inspanningen leveren om alle Onvolkomenheden die door de Gebruiker zijn gemeld, te herstellen. Vreugd Software behoudt zich het recht voor prioriteiten te stellen bij het herstel van de Onvolkomenheden op basis van ernst daarvan en de gevolgen daarvan op het gehele gegevensbestand. Het is Vreugd Software toegestaan, afhankelijk van de ernst van de Onvolkomenheid, de gemelde Onvolkomenheid op te lossen door de Gebruiker een herstelmogelijkheid of workaround aan te bieden.
Serviceovereenkomst

5.9
Nadat een Onvolkomenheid is gemeld, kan Vreugd Software de Gebruiker verzoeken het gebruik van de betreffende Programmatuur te staken teneinde Vreugd Software in staat te stellen de Onvolkomenheid te analyseren en te herstellen. De Gebruiker zal zijn volledige medewerking verlenen bij het onderzoek van Vreugd Software naar de Onvolkomenheid. Bij gebreke van die medewerking zal Vreugd Software niet verplicht zijn de Onvolkomenheid verder te onderzoeken of te herstellen.

5.10
Indien Vreugd Software binnen een redelijke termijn niet in staat een oplossing te bieden voor een ernstige Onvolkomenheid, die van grote invloed is op de bedrijfsactiviteiten van de Gebruiker, heeft de Gebruiker het recht deze Overeenkomst op te zeggen en heeft hij recht op terugbetaling van de betaalde servicevergoeding door Vreugd Software voor die betreffende periode. Ten aanzien van Onvolkomenheden in de Programmatuur is Vreugd Software slechts gehouden tot en kan de Gebruiker slechts vorderen, de nakoming te goeder trouw van de in dit Artikel 5 omschreven verplichtingen.
UITZONDERINGEN
Artikel 6
Servicediensten op grond van deze Serviceovereenkomst omvatten niet:

a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, inrichting van rekenschema’s, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met programmatuur van derden;
c) ondersteuning op locatie;
d) het op verzoek van Gebruiker uitbreiden van de functionaliteit van de programmatuur;
e) het converteren van bestanden;
f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan Vreugd Software;
g) installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst omschreven diensten;
h) service of Support voor (bedienings-)Programmatuur van andere producenten dan Vreugd Software;
i) service of Support voor hardware;
j) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de programmatuur van Vreugd Software;
k) het verstrekken voor Trade-ups van de Programmatuur of nieuw beschikbaar gekomen producten.

Indien Vreugd Software in opdracht van Gebruiker werkzaamheden met betrekking tot de onder (a) tot en met (k) genoemde onderwerpen verricht, zal Vreugd Software deze werkzaamheden naast de servicevergoeding op grond van deze Overeenkomst, aan Gebruiker apart in rekening brengen conform de alsdan geldende Prijslijst en gemaakte kosten.

Serviceovereenkomst

ALGEMEEN
Artikel 7
Op het gebruik en de behandeling van alle krachtens deze Serviceovereenkomst door Vreugd Software aan Gebruiker geleverde Programmatuur (met inbegrip van Updates en Versies die zijn verstrekt uit hoofde van de Serviceovereenkomst), Documentatie en andere materialen is het in de Licentieovereenkomst bepaalde van toepassing.

AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE SERVICESOVEREENKOMST
Artikel 8
8.1
Indien een Serviceovereenkomst wordt afgesloten wordt zij geacht in werking te zijn getreden op dezelfde dag waarop de Licentieovereenkomst is afgesloten. Indien er voor enige periode geen Service- doch wel een Licentieovereenkomst is afgesloten en Gebruiker besluit na deze periode opnieuw of alsnog een Serviceovereenkomst af te sluiten, dan is de Gebruiker de Servicevergoeding met terugwerkende kracht vanaf het moment van stopzetting van de eerdere Serviceovereenkomst of vanaf de datum dat de Licentieovereenkomst werd afgesloten, aan Vreugd Software verschuldigd

8.2
De Serviceovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de andere partij tenminste drie (3) maanden voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk per aangetekende post meedeelt dat hij voornemens is de overeenkomst niet te verlengen.

8.3
Indien Vreugd Software tot een prijsverhoging besluit die het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens, 1995 = 100) te boven gaat, is Gebruiker gerechtigd de gehele Serviceovereenkomst tegen de prolongatiedatum niet te verlengen door binnen twee (2) weken na bekendmaking van de prijsverhoging daarvan schriftelijk kennis te geven aan Vreugd Software. Indien de Gebruiker niet binnen de genoemde periode van twee (2) weken op een aangekondigde verhoging van de Servicevergoeding reageert, wordt de Gebruiker geacht de nieuwe prijsvoorwaarden van Vreugd Software te hebben aanvaard.

8.4
De looptijd van deze Serviceovereenkomst wordt niet gewijzigd als het gevolg van het toevoegen door de Gebruiker van bijbestellingen op de Programmatuur onder dezelfde Licentieovereenkomst. Deze bijbestellingen worden toegevoegd aan de lopende Serviceovereenkomst en de servicevergoeding voor Servicediensten met betrekking tot bijbestellingen worden derhalve gefactureerd naar rato, dat wil zeggen tot de aanvankelijke prolongatiedatum.

8.5
Indien de Licentie tot het gebruik van de Programmatuur eindigt, wordt de verplichting van Vreugd Software om krachtens deze Overeenkomst Servicediensten te verlenen automatisch beëindigd met betrekking tot de Programmatuur waarvoor geen licentie (meer) bestaat.

8.6
Opzegging van de Serviceovereenkomst conform Artikel 8.2 met betrekking tot een deel van de licentie is slechts mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn.

8.7
Vreugd Software is gerechtigd het service van de programmatuur op te schorten zolang geen volledige betaling ten aanzien van het service is ontvangen.
Serviceovereenkomst

8.8
Indien het niet mogelijk is de maandbedragen via een machtiging te incasseren, dan betaalt gebruiker € 5 extra administratiekosten per transactie.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 9
De Algemene voorwaarden van Vreugd Software maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst en worden geacht integraal in deze overeenkomst te zijn opgenomen. Geheel of gedeeltelijke toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door Vreugd Software zijn ondertekend en uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen partijen worden opgenomen.

 

Uitgebreide Service-Overeenkomst

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1
Alle bepalingen uit de Serviceovereenkomst van Vreugd Software, waarnaar hier uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn op deze overeenkomst van toepassing.
AANVULLENDE BEPALING
Artikel 2
Boven op alle rechten op onderhoud en support, zoals vermeld in de Serviceovereenkomst, ontvangt gebruiker zonder verdere kosten iedere nieuwe release en/of versie van de programmatuur.

Uitgebreide SERVICE
Uitgebreide Service omvat:
het naar beste vermogen van Vreugd Software opsporen en herstellen van alle onvolkomenheden in de standaardvorm van de programmatuur. Onder onvolkomenheden wordt verstaan: alle in de programmatuur voorkomende reproduceerbare fouten en gebreken en alle substantiële tekortkomingen van de Programmatuur die aan het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende documentatie in de weg staan. Extra functionaliteit wordt niet als onvolkomenheid beschouwd. Wanneer een onvolkomenheid wordt geconstateerd, dient de Gebruiker Vreugd Software hiervan onmiddellijk in kennis te stellen alsmede hem te voorzien van alle. Daarbij is het noodzakelijk dat gebruiker alle systeemomgeving- en andere relevante informatie, met betrekking tot de onvolkomenheid teneinde  Vreugd Software in staat te stellen de onvolkomenheid te isoleren, te reproduceren en op te lossen;

Koop

Benieuwd naar ons aanbod? Klik hier om meer te weten te komen over alle prijzen voor verkoop.

Klik hier

Huur

Benieuwd naar ons aanbod? Klik hier om meer te weten te komen over alle prijzen voor verhuur.

Klik hier

Contact

Benieuwd wat Sportgames voor u kan betekenen? Klik dan hier.

Klik hier