Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vreugd Software

BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
Voor de volgende begrippen gelden in deze Algemene Voorwaarden en in de Licentieovereenkomst en de Serviceovereenkomst de volgende definities:

1. a)       onder “Documentatie” wordt verstaan:
de schriftelijke en/of elektronische documentatie die krachtens de Overeenkomst door Vreugd Software kan worden geleverd bij de software;
b)      onder “Gebruiker” wordt verstaan:
een Medewerker die op naam in de licentiedatabase van Vreugd Software is geregistreerd en een Gebruikers-ID heeft voor het gebruik van de in licentie verkregen Programmatuur of een  Programmatuur op één systeem (netwerk) ten behoeve van interne zakelijke activiteiten van de Licentiehouder. De Gebruikers-ID mag uitsluitend door de met name genoemde Medewerker worden gebruikt;
c)       onder “Gebruikers-ID” wordt verstaan:
de door Vreugd Software aan Gebruiker toegewezen code ten behoeve van toegang tot de Programmatuur;
d)       onder “Licentiefile” wordt verstaan:
de door Vreugd Software aan Gebruiker toegekende file waarmee de toegang tot het aanleggen van een of meer administraties in de Programmatuur kan worden geactiveerd;
e)       onder “Gebruiker” wordt verstaan:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Licentieovereenkomst met Vreugd Software is aangegaan en die als zodanig op de Licentie- en/of Serviceovereenkomst is vermeld;
f)       onder “Licentieovereenkomst” wordt verstaan:
de overeenkomst tussen Vreugd Software en Gebruiker waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Programmatuur zijn opgenomen;
g)       onder “Medewerker” wordt verstaan:
een natuurlijke persoon die in dienst is van de Gebruiker of gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker;
h)       onder “Servicediensten” wordt verstaan:
de ­diensten, als omschreven in Artikel 3  van de Serviceovereenkomst;
i)        onder “Serviceovereenkomst” wordt verstaan:
de overeenkomst tussen Vreugd Software en Gebruiker waarin de rechten en verplichtingen met betrekking tot het onderhoud van de Programmatuur zijn opgenomen;
j)       onder “Onvolkomenheid” wordt verstaan
alle in de Programmatuur voorkomende reproduceerbare fouten en gebreken en alle substantiële tekortkomingen van de Programmatuur die aan het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende Documentatie in de weg staan. Extra functionaliteit wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;
k)       onder “Overeenkomst(en)” wordt verstaan:
de Licentie- en/of Serviceovereenkomst; deze Algemene Voorwaarden worden geacht intergraal onderdeel uit te maken van beide Overeenkomsten;
l)        onder “Prijslijst” wordt verstaan:
de te eniger tijd van toepassing zijnde officiële prijslijst van Vreugd Software;
m)      onder “Programmatuur” wordt verstaan:
de standaard uitvoerbare Programmatuur van Vreugd Software de krachtens de licentieovereenkomst aan de Gebruiker is geleverd, evenals alle door Vreugd Software aan Gebruiker tijdens de looptijd van de Serviceovereenkomst verstrekte Updates en Versies;
n)       onder “Update” wordt verstaan:
een kleine aanpassing of het oplossen van een Onvolkomenheid in de Programmatuur, dan wel een verbetering van de Programmatuur;
o)      onder “Versie” wordt verstaan:
een belangrijke wijziging in de functionaliteit en/of technologie van de Programmatuur;
p)      onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan:
alle informatie omtrent Gebruiker en/of Vreugd Software die niet algemeen bekend is en alle informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is dan wel waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld alsmede iedere informatie die als zodanig schriftelijk wordt aangeduid door Vreugd Software en/of gebruiker;
q)       onder “Werkdagen” wordt verstaan:
maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland.

 

AANBIEDING EN OVEREENKOMST
Artikel 2
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en Overeenkomsten krachtens welke Vreugd Software goederen van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren en/of diensten van welke aard dan ook verricht of zou kunnen verrichten, ook indien deze goederen of diensten in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomsten niet nader worden gespecificeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Een aanbieding of prijsopgave van Vreugd Software is vrijblijvend en herroepelijk en dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Vreugd Software is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3
Vreugd Software mag de condities van de Overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden zoveel mogelijk twee
(2) maanden voor de inwerkingtreding ervan aan Gebruiker aangekondigd. Het is de Gebruiker toegestaan de Overeenkomsten te beëindigen binnen vijftien (15) werkdagen nadat de wijzigingen door Vreugd Software zijn aangekondigd. Bij gebreke van schriftelijk, uitdrukkelijk protest tegen de aangekondigde wijziging binnen de gestelde termijn worden Gebruiker geacht ermee te hebben ingestemd.

 

PRIJS EN BETALING
Artikel 3
3.1
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege die uitsluitend voor rekening van de Gebruiker komen.

3.2
Betaling door Gebruiker aan Vreugd Software dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling te geschieden in euro’s, binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening. Vreugd Software behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling te verlangen voor de Programmatuur en voor te verlenen diensten.

3.3
Indien de Gebruiker zijn betalingsverplichting uit hoofde van Artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
De Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

3.4
Alle kosten die Vreugd Software, zowel in als buiten rechte heeft gemaakt – met inbegrip van advocaatkosten, die Vreugd Software moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Gebruiker. De buitengerechtelijke (incasso)kosten van Vreugd Software worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.

 

GEHEIMHOUDING
Artikel 4
4.1
Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie omtrent of van de andere partij niet gebruiken of openbaar maken.

4.2
Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit Artikel 4 opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie – indien de informatie of gegevens:

(I)      reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
(II)     onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder verwijzing naar informatie of gegevens van de betrokken partij;
(III)    algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
(IV)    door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

Bovendien wordt afstand gedaan van het in dit Artikel 4 bepaalde voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanig voorgenomen openbaarmaking.

4.3
Partijen staan ervoor dat hun werknemers geheimhoudingsverplichtingen, als hierboven in Artikelen 4.1 en 4.2 beschreven, nakomen.

GEBRUIKSRECHT
Artikel 5
5.1
Indien Vreugd Software aan gebruiker gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, dan gelden daarbij de bepalingen als neergelegd in de Licentieovereenkomst.

5.2
Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk tot de broncode te herleiden (reverse engineering), behoudens in die gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 6
6.1
Alle door Vreugd Software krachtens een overeenkomst aan Gebruiker geleverde zaken, zoals diskettes, Cd-rom’s en Documentatie, blijven eigendom van Vreugd Software, totdat alle bedragen die Gebruiker verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken of verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van deze Algemene Voorwaarden volledig aan Vreugd Software zijn voldaan. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt op geen enkel moment enig (deel van) een intellectueel eigendomsrecht of ander recht dat Vreugd Software heeft ten aanzien van de Programmatuur aan de Gebruiker overgedragen.

6.2
Indien op door Vreugd Software krachtens een overeenkomst aan Gebruiker geleverde zaken dan wel vermogensrechten beslag wordt gelegd, dient Gebruiker Vreugd Software hiervan terstond op de hoogte te stellen. Gebruiker dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van Gebruiker verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van gebruiker onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht dat Vreugd Software heeft op zaken en/of vermogensrechten.

MEDEWERKING DOOR GEBRUIKER
Artikel 7
7.1
Gebruiker realiseert zich dat het operationeel houden van de programmatuur een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient Gebruiker zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Vreugd Software gesloten overeenkomst. Gebruiker zal Vreugd Software steeds ten allen tijde alle nuttige en noodzakelijke informatie verstrekken en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

7.2
Gebruiker is verantwoordelijk voor (I) het juiste gebruik en de juiste toepassing van de door Vreugd Software in Licentie verstrekte Programmatuur en diensten; (II) de implementatie in zijn organisatie van vereiste procedures; en (III) de beveiliging van informatie, zoals het regelmatig maken van reservekopieën van gegevensbestanden. Ook zal Gebruiker alle door Vreugd Software aan Gebruiker ter beschikking gestelde nieuwe Updates en dergelijke tijdig en op juiste wijze (doen) installeren. Het is Gebruiker niet toegestaan bestanden te wijzigen, extra bestanden aan de Programmatuur toe te voegen of, behoudens in de Programmatuur of Documentatie genoemde gevallen, bestanden anderszins te wijzigen.

7.3
Indien is overeengekomen, dat Gebruiker materialen of gegevens aan Vreugd Software zal verstrekken met gebruikmaking van gegevensdragers van derden, dienen de bedoelde gegevensdrager te voldoen aan de door Vreugd Software vereiste specificaties voor het verrichten van deze werkzaamheden, alsmede vrij te zijn van enige latentie zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs etc.

7.4
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van Gebruiker niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Vreugd Software is gesteld of Gebruiker op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Vreugd Software voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Vreugd Software leiden en kunnen extra kosten aan Gebruiker in rekening worden gebracht.

7.5
In de gevallen dat medewerkers van Vreugd Software ten kantore van Gebruiker werkzaamheden verrichten, zal Gebruiker ervoor zorg dragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Gebruiker zal kosteloos zorgdragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Gebruiker brengt de ruimte waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met eisen die Vreugd Software daaraan kan verbinden.

 

INSPECTIE EN KLACHTEN
Artikel 8
Klachten dienen door Gebruiker binnen twee weken na het beschikbaar stellen van in Licentie verstrekte Programmatuur of na het verrichten van de werkzaamheden door Vreugd Software schriftelijk in kennis te stellen van eventuele klachten met betrekking tot een onjuiste levering of verrichting van een onjuiste of gebrekkige dienst door Vreugd Software. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op, noch wordt deze kennisgeving geacht een uitbreiding te vormen van de in de Licentieovereenkomst genoemde verplichtingen omtrent het functioneren van de Programmatuur van Vreugd Software.
Het staat Gebruiker niet vrij producten aan Vreugd Software te retourneren voordat Vreugd Software hiermee heeft ingestemd.

 

LEVERINGSTERMIJNEN
Artikel 9
Alle door Vreugd Software genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Vreugd Software en Gebruiker zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijding van enige leveringstermijn kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor Gebruiker. Vreugd Software is te allen tijde gerechtigd in delen te leveren.

 

BEËINDIGING
Artikel 10
10.1
Naast het bepaalde in Artikel 9 van de Serviceovereenkomst kunnen de Overeenkomsten:

  1. a)       Schriftelijk, zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomsten alsnog na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na ingebrekestelling;
    b)       door Vreugd Software met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Gebruiker geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien Gebruiker niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.

10.2
Vreugd Software is in geen geval gehouden tot  betaling van enige schadevergoeding als gevolge van en ontbinding of beëindiging als omschreven in Artikel 10.1.

10.3
Tenzij uitdrukkelijk anders in de Licentieovereenkomst is bepaald zullen alle rechten, verplichtingen en activiteiten van partijen in geval van beëindiging van een Overeenkomst ophouden te bestaan op het moment van de beëindiging, met uitzondering van het in Artikel 6 van de Licentieovereenkomst  en het bepaalde in de Artikelen 4, 10, 12 en 15 van de Algemene Voorwaarden. Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst, zal Gebruiker direct al het gebruik van de Programmatuur, Documentatie en andere door Vreugd Software verstrekte materialen beëindigen en aan Vreugd Software retourneren. (Tenzij deze programmatuur, documentatie of andere materialen niet langer zijn beschermd door auteursrechten, patent en/of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom toebehorende aan Vreugd Software).
Vreugd Software zal bij beëindiging van de Licentieovereenkomst  en/of Serviceovereenkomst, om welke reden dan ook, geen Licentie – en/of Servicevergoedingen restitueren.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 11
11.1
Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Vreugd Software uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Vreugd Software slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgend leden van dit Artikel 11.

11.2
Vreugd Software is nimmer aansprakelijk voor verlies of verminking van gegevens, voor gederfde winst, voor indirecte, bijzondere of bijkomende schade, voor door de rechter opgelegde schadevergoeding of voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Vreugd Software in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

11.3
Voor zover Vreugd Software geen aanspraak kan maken op de in dit Artikel 11 omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen, is zijn aansprakelijkheid ten allen tijde per geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van alle, op basis van één met de Gebruiker gesloten Licentieovereenkomst en/of Serviceovereenkomst, gefactureerde of nog te factureren bedragen, exclusief BTW. Indien en voor zover in een Overeenkomst in periodieke betalingen wordt voorzien, is Vreugd Software in geen geval meer dan 50% verschuldigd van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim gefactureerde bedragen. Op de in dit Artikel 11.3 bedoelde bedragen worden crediteringen door Vreugd Software aan Gebruiker in mindering gebracht.

11.4
Gebruiker aanvaart en erkent dat de hoogte van de vergoeding die voor de licentie van de programmatuur door Vreugd Software wordt berekend, is vastgesteld met inachtneming van de beperking van de aansprakelijkheid in Artikel 11 alsmede de beperking van de garantie uit artikel 7 van de Licentieovereenkomst.

11.5
De Gebruiker erkent en aanvaart dat de licentievergoeding voor de Programmatuur nimmer perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn. De Gebruiker aanvaardt de Programmatuur in de toestand waarin deze zich bevindt op de datum van levering. (“as is”).

11.6
Gebruiker vrijwaart Vreugd Software voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met Overeenkomsten, tenzij Gebruiker deze aanspraken zelf jegens Vreugd Software, met inachtneming van het in dit Artikel 11 bepaalde geldend zou kunnen maken indien Gebruiker de schade zelf zou hebben geleden.

11.7
Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I)  om schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) voorkomen dat andere of bijkomende schade ontstaat; of (III) indien Gebruiker nalaat Vreugd Software zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

11.8
Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden in volle omvang voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, zelfs indien Vreugd Software er niet in slaagt problemen met de Programmatuur te verhelpen.

 

UITSLUITING
Artikel 12
Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Licentieovereenkomst of de Serviceovereenkomst is opgenomen, geeft Vreugd Software geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de aan Gebruiker geleverde Programmatuur, Documentatie, materialen of diensten en wijst Vreugd Software hierbij af alle garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel of voortvloeiend uit een gebruikt of handelsgebruik) met betrekking tot de Programmatuur, Documentatie, materialen en diensten.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Artikel 13
13.1
Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, (beeld)merkrechten, andere intellectueel of industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Programmatuur en Documentatie zijn het exclusieve eigendom van Vreugd Software. Geen van de in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten.

13.2
Het is Gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de rechten van Vreugd Software op of in de Programmatuur of Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de Gebruiker niet toegestaan een handelsmerk, beeldmerk, ontwerp of domeinnaam van Vreugd Software of een gelijksoortige daarmee te associëren naam te registreren in enig rechtsgebied, waar dan ook ter wereld.

13.3
Vreugd Software vrijwaart Gebruiker van elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe de Gebruiker ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden met betrekking tot krachtens de Overeenkomsten in Licentie verstrekte Programmatuur of enig deel daarvan, mits de Gebruiker Vreugd Software onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aanhangig wordt gemaakt.

13.4
Indien een gerechtelijk definitief verbod op het gebruik door de Gebruiker van de Programmatuur is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als hiervoor bedoeld of indien, naar het oordeel van Vreugd Software, de kans bestaat dat de Programmatuur het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Vreugd Software het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor de Gebruiker het recht te verkrijgen de Programmatuur te blijven gebruiken zoals bepaald in de Licentieovereenkomst; (II) de Programmatuur te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Licentieovereenkomst, evenals de uit hoofde van de Licentieovereenkomst toegekende rechten met betrekking tot die inbreukmakende Programmatuur, te beëindigen en de Gebruiker een bedrag voor die inbreukmakende  Programmatuur terug te storten, met dien verstande dat het terug te storten bedrag aan Licentievergoedingen lineair wordt afgeschreven over een periode van drie (3) jaar, met ingang van de dagtekening van de Licentie- en Serviceregistratiekaart van de Gebruiker, waardoor het effectieve gebruik van de Programmatuur door de Gebruiker gedurende die periode wordt verdisconteerd.

13.5
Onverminderd het in Artikel 13.3 bepaalde, is Vreugd Software uit hoofde van dit Artikel 13 niet aansprakelijk jegens de Gebruiker voor zover een vordering gebaseerd is op (I) gebruik van de Programmatuur in samenhang met niet door Vreugd Software geleverde gegevens, apparatuur of programmatuur, waarbij de Programmatuur op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn;
(II) onjuist gebruik van de Programmatuur of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van de Programmatuur die door een andere (rechts)persoon dan Vreugd Software is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door Vreugd Software van de uitdrukkelijke instructies van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart Vreugd Software tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit Artikel 13.5.

13.6
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van Vreugd Software voor inbreuk op octrooien, rechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit Artikel 13.

 

OVERMACHT
Artikel 14
14.1
Geen van partijen is gehouden een contractuele verplichting voortvloeiend uit deze Overeenkomst na te komen indien nakoming hiervan wordt belemmerd door en gebeurtenis die niet toegerekend kan worden aan één van de partijen. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, de elementen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Vreugd Software, transportmoeilijkheden en stakingen.

14.2
Indien Vreugd Software bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel Gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

TELECOMMUNICATIE
Artikel 15
Indien door Vreugd Software voor de Servicediensten van de Programmatuur, waaronder support en/of andere diensten, telecommunicatiefaciliteiten worden gebruikt, is iedere partij verantwoordelijk voor de keuze en stipte installatie van de telecommunicatieapparatuur of –faciliteiten waaronder internetverbindingen. Vreugd Software is niet aansprakelijk voor fouten in, onderschepping van of verlies van gegevens of bewerkingsresultaten tijdens de transmissie van gegevens met gebruikmaking  van zijn telecommunicatiefaciliteiten.

 

NON-CONCURRENTIEBEDING
Artikel 16
16.1
Iedere partij zal zich, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, onthouden van het in dienst nemen of aannemen van Medewerkers van de andere partij die in de voorafgaande twaalf (12) maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een Overeenkomst. Dit Artikel 16.1 is niet langer van toepassing indien een van de partijen failliet wordt verklaard of indien aan een van de partijen surséance van betaling wordt verleend.

16.2
Door overtreding van het bepaalde in Artikel 16.1 (en onverminderd het recht van de benadeelde partij op andere vormen van genoegdoening) is de niet-nakomende partij gehouden aan de andere partij een boete te betalen van € 50.000  als vergoeding voor de voor die andere partij verloren gegane investering in de opleiding en vakkundigheid van de betreffende Medewerker, niet tegenstaande het recht van Vreugd Software op verhaal van de volledig geleden schade.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Artikel 17
17.1
Op alle Overeenkomsten, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weense Koopverdrag zijn niet van toepassing.

17.2
Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomsten, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Nederland voorgelegd.

17.3
Toepassing van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Vreugd Software uitdrukkelijk is aanvaard.

DERDE LEVERANCIER:
ALGEMENE VOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 18
18.1
Indien en voor zover de Programmatuur van verantwoordelijk van een derde (bijvoorbeeld Microsoft) bevat, dan zullen de voorwaarden die van toepassing zijn tussen Vreugd Software en bedoelde derde ook gelden tussen Vreugd Software en Gebruiker. Op eerste verzoek van de Gebruiker zullen de betreffende algemene voorwaarden (bijvoorbeeld Microsoft End-User License Agreements) kosteloos worden toegestuurd of uitgereikt. Gebruiker verklaart daarmee tijdig en voldoende kennis te hebben kunnen nemen van bedoelde algemene voorwaarden.

18.2
Tussen Vreugd Software en Gebruiker zullen in het bijzonder gelden de voorwaarden van de in Artikel 18 bedoelde derde met betrekking tot (de beperking van) aansprakelijkheid en garanties. Daarbij wordt vooropgesteld dat Vreugd Software geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, voor welke schade dan ook als gevolg van fouten en/of onvolkomenheden in de software van de derde leverancier.

 

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 19
19.1
Vreugd Software kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Licentieovereenkomst of de Serviceovereenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde onderneming. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op Gebruiker.

19.2
Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Overeenkomsten dienst schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld op de van toepassing zijnde Licentie- en serviceregistratiekaart.

19.3
Sportgames mag niet worden doorverkocht.
Vreugd Software is de enige partij die Sportgames mag verhuren
Tenzij daar voor speciale afspraken zijn gemaakt
19.3
Indien enige bepaling uit een overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is in een rechtsgebied, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn voor de uitvoering in dat rechtsgebied. De overige bepalingen van de Overeenkomsten van deze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

19.4
Vertraging of verzuim van de zijde van Vreugd Software met betrekking tot het jegens de Gebruiker geldend maken van enig recht dat Vreugd Software op grond van de Overeenkomsten heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

19.5
Het is Vreugd Software toegestaan de naam van de Gebruiker op interne lijsten van Vreugd Software op te nemen.

19.6
Alle overeenkomsten tezamen vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. De Overeenkomsten kunnen uitsluitend gewijzigd worden door middel van een schriftelijke, door zowel de Gebruiker als Vreugd Software ondertekende Overeenkomst.

19.7
In geval van onenigheid of verschil van mening over of onduidelijkheid van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertaling daarvan.

Koop

Benieuwd naar ons aanbod? Klik hier om meer te weten te komen over alle prijzen voor verkoop.

Klik hier

Huur

Benieuwd naar ons aanbod? Klik hier om meer te weten te komen over alle prijzen voor verhuur.

Klik hier

Contact

Benieuwd wat Sportgames voor u kan betekenen? Klik dan hier.

Klik hier