Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B.

Versie september 2018

 
Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

 
Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware
Module E. Telecom
Module F. Detachering
Module G. Huur Hardware
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Module I. Advies en cursus

In deze versie van de algemene voorwaarden voor Vreugd Software zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.
Module A. Algemeen 3
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties 12
Module D. Hardware 15

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

 
Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 
Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project af te ronden.
Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
Dienst: de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software, applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.
Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.
Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.
Medewerker: een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel of een door Opdrachtnemer van een derde ingeleende hulppersoon, die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever wordt ingezet c.q. werkzaamheden verricht.
Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifiek werkterrein.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Opdrachtnemer: Vreugd Software, gevestigd te Beekbergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08062751 en deelnemer van de brancheorganisatie ICTWaarborg.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Project: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
Projectmanagementsysteem: elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
Specificaties: de functionele en technische beschrijving van het Project.
Website: http://www.vreugd.com
Identiteit van de Opdrachtnemer
Naam (Opdrachtnemer) Vreugd Software
Handelend onder Vreugd Software
Vestigingsadres Hulleweg 27
7361GG Beekbergen
Postadres Hulleweg 27
7361GG Beekbergen
Telefoonnummer 0555340396
E-mailadres info@vreugd.com
BTW-nummer NL100251419B01
KvK-nummer 08062751

 
Module A. Algemeen

 
Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding

 
A.1.1 Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.

 
A.1.2 Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Opdrachtnemer als aanvaard worden beschouwd.

 
A.1.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

 
A.1.4 Onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid 1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
– 1. de Overeenkomst;
– 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
– 3. deze Algemene Voorwaarden;
– 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

 
Artikel A.2. Uitvoering van het Project & informatieverstrekking

 
A.2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

 
A.2.2 Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is Opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Eventuele vertraging van het Project, veroorzaakt door Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het projectmanagementsysteem of, indien er geen projectmanagementsysteem voor het Project is ingezet, per e-mail of, bij gebrek aan functionerende e-mailcorrespondentie, op een andere Schriftelijke wijze. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te brengen extra kosten.

 
Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding

 
A.3.1 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.

 
A.3.2 In afwijking van artikel 3.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd stilzwijgend per maand worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt Schriftelijk plaats.

 
A.3.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

 
A.3.4 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

 
A.3.5 Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan alle relevante wetgeving en de uit de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen.

 
A.3.6 Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
het faillissement van Opdrachtgever wordt verleend;
de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 
A.3.7 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

 
A.3.8 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

 
Artikel A.4. Procedure na beëindiging

 
A.4.1 Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de Overeenkomst enig goed waarvan de andere Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 
A.4.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

 
Artikel A.5. Prijzen

 
A.5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 
A.5.2 Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

 
A.5.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

 
Artikel A.6. Betalingsvoorwaarden

 
A.6.1 Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Opdrachtnemer). De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 
A.6.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.

 
A.6.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 
A.6.4 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt, wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.

 
A.6.5 In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

 
Artikel A.7. Meerwerk

 
A.7.1 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk.

 
A.7.2 Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.

 
A.7.3 Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.

 
A.7.4 Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

 
A.7.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

 
Artikel A.8. Aansprakelijkheid

 
A.8.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (exclusief BTW).

 
A.8.2 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 
A.8.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 
A.8.4 Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

 
A.8.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

 
A.8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.

 
A.8.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.

 
A.8.8 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden, waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.

 
Artikel A.9. Storingen en overmacht

 
A.9.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.

 
A.9.2 Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening van de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.

 
A.9.3 In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in kennis stelt.

 
A.9.4 In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

 
A.9.5 Indien een overmachtsituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 
Artikel A.10. Rechten van intellectuele eigendom

 
A.10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.

 
A.10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 
A.10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

 
A.10.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 
A.10.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer of diens licentiegevers.

 
A.10.6 Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

 
Artikel A.11. Verwerking persoonsgegevens

 
A.11.1 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde verbintenissen.

 
A.11.2 Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Opdrachtnemer als verwerker.

 
A.11.3 De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de Diensten mogelijk door Opdrachtnemer kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de Overeenkomst.

 
A.11.4 Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.

 
A.11.5 Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 
A.11.6 Opdrachtnemer staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

 
A.11.7 Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke weten regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.

 
A.11.8 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

 
A.11.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

 
A.11.10 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.

 
A.11.11 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel A.11. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door Opdrachtgever. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande schriftelijke aankondiging door Opdrachtgever plaats. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.

 
A.11.12 Op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Diensten van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien Opdrachtnemer wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.

 
A.11.13 Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of betrokkenen.

 
A.11.14 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover bekend bij Opdrachtnemer:
– de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);
wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
– de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Opdrachtnemer of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
– het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
– een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
– of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
– wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
– contactgegevens voor de opvolging van de melding.

 
A.11.15 Na afloop van de Overeenkomst verwijdert of retourneert Opdrachtnemer de persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel A.11.3, dit ter keuze van Opdrachtgever.

 
Artikel A.12. Personeel

 
A.12.1 Indien Medewerker voor de uitvoering van de Overeenkomst (anders dan dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan) op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden moet verrichten, gelden onderstaande bepalingen.

 
A.12.2 Opdrachtgever zal Medewerker van Opdrachtnemer die ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever verricht, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht al datgene te doen waarvoor Medewerker zijn werk goed en veilig kan uitvoeren.

 
A.12.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen dat de Medewerker over de juiste functieomschrijving en competenties beschikt. Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om een keuze te maken in Medewerkers, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd een Medewerker te vervangen voor een Medewerker met vergelijkbare competenties en een vergelijkbare functieomschrijving.

 
A.12.4 Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk om enkel bepaalde Medewerkers toegang te geven. Er is tevens geen garantie dat Opdrachtgever kan beschikken over een vast team van Medewerkers, indien dit relevant is.

 
A.12.5 Het is Opdrachtgever, zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na afloop daarvan Medewerkers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te laten verrichten, anders dan in het kader van de Overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van €10.000,- per overtreding, te vermeerderen met €500,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan Opdrachtnemer. Dit artikel is tevens van toepassing indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan.

 
Artikel A.13. Geheimhouding

 
A.13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 
A.13.2 Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de kwaliteit van het Projecten, of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 
A.13.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 
Artikel A.14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 
A.14.1 Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.

 
A.14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 
A.14.3 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

 
Artikel A.15. Geschillenregeling

 
A.15.1 Op de Overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 
A.15.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels mediation zoals aangeboden door ICTWaarborg (hierna in dit artikel Mediation genoemd).

 
A.15.3 Partijen verbinden zich er wederzijds toe mee te werken aan de geschillenbeslechting middels Mediation en verbinden zich er toe elk de helft van de kosten van de Mediation te dragen.

 
A.15.4 Mediation bestaat uit twee fases. In de eerste fase onderzoeken partijen een mogelijke oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Indien hierover akkoord wordt bereikt, zal de mediator het akkoord vatten in een vaststellingsovereenkomst. Indien het onmogelijk is gebleken in de eerste fase tot een akkoord te komen dat voor beide partijen aanvaardbaar is, vat een tweede fase aan. In de tweede fase zal de mediator een akkoord uitwerken dat beide partijen bindt en dat eveneens door de mediator wordt weergegeven in een vaststellingsovereenkomst.

 
A.15.5 Opdrachtnemer en Opdrachtgever behouden te allen tijde het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter, doch uitsluitend wanneer beide Partijen hiertoe hun expliciete schriftelijke toestemming verlenen waarbij beide Partijen verklaren dat zij afzien van Mediation.

 
Artikel A.16. Slotbepalingen Module Algemeen

 
A.16.1 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 
A.16.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet via de geschillenregeling opgelost kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 
A.16.3 Informatie en mededelingen op de Website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van fouten.

 
A.16.4 De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek (waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 
A.16.5 Teneinde haar dienstverlening te promoten is Opdrachtnemer gerechtigd aan derden te tonen welke Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.

 
A.16.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 
A.16.7 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden overdragen, mits de andere partij hiermee voorafgaand aan de overdracht Schriftelijk instemt.

 
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties

 
Module B is van toepassing op maatwerk geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, bijvoorbeeld het ontwerp en/of de ontwikkeling van (web)applicaties, software, adviezen, rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken.

 
Artikel B.1. Oplevering & aanvaarding

 
B.1.1 Opdrachtnemer spant zich in de Materialen overeenkomstig de Specificaties ter acceptatie aan Opdrachtgever op te leveren.

 
B.1.2 Wanneer de Materialen aan Opdrachtgever ter acceptatie zijn opgeleverd, zal Opdrachtgever deze op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid gedurende de acceptatieperiode van één week onderwerpen aan een Acceptatietest. Door acceptatie verleent Opdrachtgever decharge aan Opdrachtnemer ten aanzien van al haar verplichtingen met betrekking tot de Resultaten.

 
B.1.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde periode de Materialen (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd en opgeleverd.

 
B.1.4 Opdrachtgever wordt verondersteld de Materialen tevens te hebben geaccepteerd, indien Opdrachtgever tot ingebruikname van de Materialen is overgegaan dan wel wanneer Opdrachtgever niet uiterlijk binnen tien dagen na oplevering Schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft meegedeeld dat en om welke reden(en) hij de Materialen niet accepteert.

 
B.1.5 Indien Materialen niet worden geaccepteerd zal Opdrachtnemer specificeren welke aanpassingen zullen worden verricht, met daarbij de bijbehorende tijd of eventuele kosten. Opdrachtgever zal vervolgens aangeven of hij met de genoemde aanpassingen en de bijbehorende tijd en kosten akkoord gaat of dat hij afziet van de afkeuring. Opdrachtnemer zal zich er maximaal voor inspannen de door Opdrachtgever vastgestelde en reproduceerbare Gebreken binnen de door partijen overeengekomen termijn, en bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn, te verhelpen.

 
B.1.6 Het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding van een afkeuring van een Materiaal kan plaatsvinden op een productieomgeving of op een acceptatieomgeving. Dit ter keuze van Opdrachtnemer.

 
B.1.7 Indien Opdrachtgever de Resultaten heeft geaccepteerd (met uitzondering van Gebreken in functionaliteiten en uiterlijke Gebreken; kleine Gebreken), treedt de garantietermijn van 30 dagen in werking. Binnen deze termijn gelden de Resultaten als geaccepteerd, maar is het mogelijk om Gebreken te melden, die niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden tijdens de Acceptatietest. Opdrachtnemer zal eventuele Gebreken specificeren en aanvullen met de te verwachten tijd en, indien de Gebreken niet eenvoudig en binnen 30 dagen te verhelpen zijn, eventuele aanvullende kosten voor aanpassing van die onderdelen. Deze garantietermijn geldt dus niet als verlengde Acceptatietest en geeft niet meer garanties dan in dit lid is bepaald.

 
B.1.8 Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de Materialen redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer zodanige Gebreken te herstellen. Partijen treden hiertoe met elkaar in overleg.

 
B.1.9 Indien het Project in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van de Materialen van die fase te geven en geldt eveneens de bovenvermelde procedure. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van de Materialen van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

 
B.1.10 Opdrachtnemer heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe fase totdat Opdrachtgever de oude fase expliciet heeft geaccepteerd.

 
B.1.11 Opdrachtnemer garandeert niet dat hetgeen Opdrachtgever met de door Opdrachtnemer te ontwikkelen of ontwikkelde werken beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.

 
B.1.12 Opdrachtnemer spant zich in haar producten/werken zo goed en zo foutvrij mogelijk te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

 
B.1.13 Opdrachtnemer is gerechtigd tijdelijke oplossingen in te stellen, waarbij bepaalde functionaliteiten beperkt worden om ernstige fouten te voorkomen.

 
Artikel B.2. Voortgang

 
B.2.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen in onderling overleg de voor het Project specifieke fases, opleverdata en termijnen overeen, bijvoorbeeld in de Offerte of de Overeenkomst.

 
B.2.2 Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever ten minste eenmaal per veertien dagen per e-mail, telefonisch of via het projectmanagementsysteem op de hoogte van de voortgang van het Project.

 
Artikel B.3. Specificaties & (bron)materialen

 
B.3.1 Partijen zullen Schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. Opdrachtnemer zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid van diens instructies en gegevens.

 
B.3.2 Een Schriftelijke specificatie zoals genoemd in artikel 3.1 is niet vereist indien Opdrachtgever de wens heeft uitgesproken Opdrachtnemer een hoge mate van vrijheid te bieden bij het ontwikkelen van werken en de wijze waarop dat plaatsvindt. Indien de ontwikkeling op die wijze heeft plaatsgevonden kan Opdrachtgever zich achteraf niet beroepen op Specificaties, welke op schrift zijn gesteld, waar Opdrachtnemer niet mee heeft ingestemd.

 
B.3.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde (bron)Materialen, eisen of Specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 
B.3.4 Indien door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte (bron)Materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst.

 
B.3.5 Tenzij anders is overeengekomen heeft Opdrachtnemer het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Kosten die gemoeid zijn met de licenties, welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Dit staat gespecificeerd in de offerte.

 
B.3.6 Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om diens eigen applicaties, Diensten en infrastructuur up-to-date te houden voor interoperabiliteit met de producten en de Dienst van Opdrachtnemer. Dit in verband met eventuele koppelingen. Mogelijk werken applicaties niet goed als dit niet het geval is.

 
B.3.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar zijn van het Project / de Dienst indien de onbruikbaarheid wordt veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet tijdig heeft gemigreerd (op aanwijzing van Opdrachtnemer) naar actuele standaarden of gebruik maakt van standaarden die in de industrie niet meer worden ondersteund. Een standaard welke 24 maanden geleden is geïntroduceerd, wordt door Opdrachtnemer niet langer als actueel beschouwd. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens indien Opdrachtgever met een versie van een internetbrowser werkt waarvan het gebruik en de ondersteuning niet langer vanzelfsprekend is door het verschijnen van een nieuwe versie van die internetbrowser.

 
Artikel B.4. Licentievoorwaarden bij ontwikkeling

 
B.4.1 Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever het recht om ontwikkelde Materialen te verveelvoudigen en te verspreiden voor de doeleinden die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst heeft beoogd.

 
B.4.2 Opdrachtnemer draagt daarmee nooit enige aan Opdrachtnemer toekomende rechten van intellectueel eigendom (zoals het auteursrecht) over op Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 
B.4.3 De broncode van door Opdrachtnemer geleverde software, niet zijnde open source software, en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie mag en zal nimmer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, noch mag Opdrachtgever daarin enige wijzigingen aanbrengen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 
B.4.4 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde Dienst/programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

 
B.4.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

 
Module D. Hardware
Deze module is van toepassing op Opdrachtnemers die Hardware leveren aan Opdrachtgevers.

 
Artikel D.1. Levering en eigendom

 
D.1.1 Hardware is geleverd aan de Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.

 
D.1.2 Opdrachtgever is gehouden bij de levering de Hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk, te controleren op gebreken.

 
D.1.3 De eigendom op de Hardware gaat over van de Opdrachtnemer (of haar leveranciers) naar de Opdrachtgever op het moment van levering aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres, doch enkel als er volledig betaald is voor de Hardware door de Opdrachtgever.

 
Artikel D.2. Garantie

 
D.2.1 Opdrachtnemer staat na levering gedurende 1 jaar na levering in voor de werking van de geleverde Hardware conform de vooraf aan de Opdrachtgever bekendgemaakte specificaties en is daarop door Opdrachtgever aanspreekbaar.

 
D.2.2 Indien de fabrikanten van de geleverde Hardware specifieke garantieregelingen kennen die langer zijn dan de door Opdrachtnemer afgegeven garantie, dan behouden die hun geldigheid en blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van Hardware die valt onder die garantieregeling.

 
D.2.3 De door Opdrachtnemer en fabrikanten afgegeven garanties doen niet af aan de wettelijke garantietermijn, die op de Hardware van toepassing is.

 
D.2.4 De garantie op Hardware komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet nakomen van de gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Hardware door de Opdrachtgever.

 
D.2.5 Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijnen en regels gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Opdrachtnemer zich inspannen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de correcte ontvangst van de geretourneerde Hardware, voor de reparatie van de Hardware of voor vervangende Hardware te zorgen.

 
D.2.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die het gevolg is van het herstellen of vervangen van Hardware.

 
Artikel D.3. Retourneren

 
D.3.1 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Opdrachtgever de geleverde Hardware en alle toebehoren zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan de Opdrachtnemer retourneren.

 
D.3.2 Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor rekening van de Opdrachtgever.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Aanvullende Algemene Voorwaarden Vreugd Software

 
De Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B en de Aanvullende Algemene Voorwaarden Vreugd Software zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, alle Diensten en offertes tussen Vreugd Software en Opdrachtgever. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Aanvullende Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen een Overeenkomst en de Aanvullende Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
– de Overeenkomst;
– deze Aanvullende Algemene Voorwaarden Vreugd Software;
– de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B;
– aanvullende voorwaarden (indien apart overeengekomen). Definities In deze Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder: Vreugd Software: zijnde opdrachtnemer, gevestigd te Beekbergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08062751. Sportgames: de door Vreugd Software te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software, applicaties, programmatuur etc., alsmede de te leveren producten. In de Overeenkomst wordt bepaald welke Diensten en Producten het betreft. Artikel 1. Duur 1.1 In afwijking van artikel G.2.1 en artikel H.2.1 van de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B, wordt de huurovereenkomst aangegaan voor de minimumduur van één (1) jaar. Hierna wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd. Deze opzegging dient per aangetekend schrijven uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de periode te geschieden. In geval Opdrachtgever opzegt, zal Opdrachtnemer de ontvangst van de opzegging bevestigen en Opdrachtgever informeren over de exacte einddatum. Deze datum is bepalend. Artikel 2. Kosten 2.1 Voor beantwoording van vragen via telefoon of e-mail die niet binnen de huur- en/of serviceovereenkomst vallen, zoals onder meer vragen over installatie, het inwerken van een nieuwe medewerker, fouten veroorzaakt door hard- of software van opdrachtgever, brengt Vreugd Software een bedrag van minimaal € 25,- in rekening, met een uurtarief van € 75,- exclusief BTW. 2.2 De maandelijkse tarieven voor de huur en service overeenkomsten, zijn gebaseerd op betaling via automatische machtiging. Bij iedere extra administratieve handeling brengt Vreugd Software een bedrag van € 25,- in rekening. 2.3 In het geval van een stornering, brengt Vreugd Software een bedrag van € 15,- in rekening. Artikel 3. Muzieklicenties 3.1 Alle door Vreugd Software gebruikte muziek in Sportgames, hebben, tenzij expliciet anders vermeld, geen licentie-overeenstemming voor gebruik, dan wel openbaring. Op dit materiaal afkomstig van derden is de licentie van de rechthebbende van toepassing. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het openbaar maken van de muzieknummers van de auteursrechthebbenden die in Sportgames worden gebruikt. 3.2 De kosten om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat bij de uitvoering van de overeenkomst zal worden gebruikt, zijn voor Opdrachtgever. 3.3 Het voorgaande bevat de volledige aansprakelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Vreugd Software tegen aanspraken van derden, waaronder – maar niet beperkt tot – aanspraken uit hoofde van enigerlei inbreuk op het auteursrecht van een auteursrechthebbende of hun vertegenwoordigers, betreffende de openbaarmaking van enig werk. Artikel 4. Doorverkoop Sportgames 4.1 Opdrachtgever zal geen delen van Sportgames of Sportgames in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, wijzigen, hosten, streamen, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Sportgames, dan wel Vreugd Software. 4.2 Opdrachtgever zal anderen niet in staat stellen of toestaan om via de accountgegevens van Opdrachtgever Sportgames gebruiken.


General Terms and Conditions of ICTWaarborg – B2B

Version September 2018
These General Terms and Conditions govern the legal relationship between the Contractor and its Clients. The General Terms and Conditions have been divided into different modules focusing on the various forms of service provision offered by the Contractor.
They consist of the following modules:
Module A. General 3
Module B. Development of (web)applications 11
Module D. Hardware 14
Where a specific module applies, it prevails over the General Module. To the extent the general section does not contravene the applicable provisions stipulated in the specific modules, the general section will always apply. The definitions of the terms written with a capital letter apply to all modules.
Definitions
In these General Terms and Conditions, the terms below have the following meanings:
Acceptance test: is a delineated compulsory test performed by the Client in order to round off the Project.
General Terms and Conditions: these terms and conditions, which are made up of a number of modules.
Service: the service to be supplied by the Contractor, including the development and/or maintenance of software, applications, etc. The Agreement specifies which Services are involved and these General Terms and Conditions set more detailed rules for specific Services.
Defect: failure to satisfy the Specifications.
User: the user or end user who uses the Service/Project provided by the Contractor on the Client’s behalf.
Hardware: equipment supplied by the Contractor to the Client.
Materials: for example, applications (web or other), software, advice or reports.
Employee: an employee, freelancer or self-employed worker without employees or an agent hired from a third party by the Contractor who are deployed by the Contractor for the benefit of the Client or who perform activities for the Client.
Module: a module of these General Terms and Conditions containing provisions relating to a specific area of activity.
Client: the natural person or legal entity with whom the Contractor has concluded an Agreement. This also means the party with whom the Contractor enters into or is currently conducting negotiations on the Agreement as well as its representative(s), authorised agent(s), the acquiring legal entities/person(s) and beneficiaries.
Contractor: the contractor, with its registered offices in Beekbergen and registered with the Chamber of Commerce under number 08062751 and a member of ICTWaarborg.
Agreement: the agreement between the Contractor and the Client.
Force Majeure: a shortcoming which cannot be attributed to the debtor, if it cannot be blamed for it, or if the shortcoming cannot be ascribed to the debtor under the law, legal transaction or by convention.
Project: the work carried out by the Contractor on behalf of the Client, as described in the quotation and/or Agreement.
Project Management System: electronic system that can be used for the management of the Project and for communication between the Contractor and the Client about the implementation of the Agreement.
Results: the results of the activities carried out by the Contractor under the Agreement.
In Writing: the term ‘in Writing’ used in these General Terms and Conditions includes e-mail and fax communication, provided that the sender’s identity and the message integrity have been sufficiently established.
Specifications: the functional and technical description of the Project.
Website: http://www.vreugd.com
Identity of Contractor

Name (Contractor) Vreugd Software
Operating as Vreugd Software
Registered address Hulleweg 27 7361GG Beekbergen
Postal address Hulleweg 27 7361GG Beekbergen
Telephone 0555340396
E-mail info@vreugd.com
VAT number NL100251419B01
CoC number 08062751

 
Module A. General

 
Article A.1. Quatation, offer and acceptance

 
A.1.1 A quotation drawn up by the Contractor is without obligation and will be valid for 14 days after the date on which it was sent by the Contractor, unless stated otherwise in the quotation.

 
A.1.2 The Client should preferably accept the quotation in Writing, but if the Client accepts or creates the impression that it has accepted it by other means, the Contractor may consider the quotation as accepted.

 
A.1.3 The Client’s provisions or terms and conditions that differ from, or do not appear in, these General Terms and Conditions will only be binding for the Contractor if, and to the extent that, these have been explicitly accepted by the Contractor in Writing.

 
A.1.4 Without prejudice to the power of the Contractor to withdraw the quotation in accordance with Article A.1.1., the Agreement may only be changed after acceptance with the consent of both parties. In the event of a conflict between the provisions in the documents below, the following order of precedence applies:
– 1. the Agreement;
– 2. any appendices, apart from brochures;
– 3. these General Terms and Conditions;
– 4. any additional conditions, apart from brochures.

 
Article A.2. Implementation of the Project & provision of information

 
A.2.1 Following conclusion of the Agreement, the Client will carry out the Project as soon as possible, in accordance with the offer, taking into account any reasonable wishes of the Contractor.
The Contractor will endeavour to carry out the Project to the best of its ability, exercising due care and professionalism. The Client is obliged to enable the Project to be implemented correctly and in a timely manner. In particular, the Client shall ensure that all information, which the Contractor has stated to be required or with regard to which the Client can reasonably understand that it is required for the implementation of the Project, is made available to the Contractor in time. The necessary commitment on the part of the Client should be of adequate quality and timely. This applies both to the support provided by the contact persons and to the planned deployment of Project staff on the Project activities.

 
A.2.2 If the Client fails to do the above, the Contractor is entitled to charge extra costs and and it is possible that the Project will overrun. Any delay to the Project caused by the Client is reported via the Project Management System or, if no project management system is being used for the Project, by email, or, in the absence of functioning email correspondence, by another means in Writing. If this situation arises, the Contractor will inform the Client of any extra costs to be charged.

 
Article A.3. Term, termination and dissolution

 
A.3.1 The Agreement will be deemed as having been terminated if the services stipulated in it have been provided by both parties.

 
A.3.2 Contrary to Article 3.1, agreements for services are tacitly extended on a monthly basis after the end of the term. Such agreements are terminated in Writing.

 
A.3.3 The delivery dates given by the Contractor are always an indication only. In the event of an agreed final delivery date, the Contractor will first be in default after the Client has declared it to be in default in Writing, subject to the mandatory situations prescribed by law in which default occurs by operation of law.

 
A.3.4 If the Client fails to perform any obligation to which it is subject under the Agreement, the Contractor has the right to suspend performance of all agreements concluded with the Client concerned, without requiring notice of default or judicial intervention, and without prejudice to the Contractor’s right to compensation, loss of profit and interest, unless such non-fulfilment is of minor significance.

 
A.3.5 The Client shall be obliged to comply with all relevant legislation and the obligations arising from related regulations.

 
A.3.6 The Contractor has the power to dissolve or suspend the Agreement in full or in part with immediate effect, without judicial intervention, in Writing and without any obligation to pay compensation or grant indemnification, if: the Client has not fulfilled the obligations stipulated in the Agreement in full, adequately or on time;
after having concluded the agreement, the Contractor learns of circumstances that provide every reason to fear that the Client will not fulfil its obligations;
when concluding the Agreement, the Client has been requested to provide security in order to fulfil its obligations under this Agreement, and such security has not been forthcoming or is inadequate;
due to delay on the Client’s side, the Contractor can no longer be required to fulfil the Agreement under the terms and conditions originally agreed;
in the event of the death of the Client, or if an application is made for a moratorium on payments or a winding up order;
the Client’s business is wound up;
the Client’s activities are halted or wound up;
any of the client’s assets are seized;
circumstances arise, the nature of which renders fulfilment of the Agreement impossible, or such that the Contractor cannot be reasonably required to maintain the Agreement unchanged.

 
A.3.7 Any claims owed by the Client to the Contractor shall become immediately due and payable upon dissolution of the Agreement. The Contractor suspending the fulfilment of the obligations does not affect its statutory rights or any entitlements under the Agreement.

 
A.3.8 If dissolution is attributable to the Client, the Contractor has the right to compensation for any damage/losses, arising either directly or indirectly as a result thereof.

 
Article A.4. Procedure upon termination of the Agreement

 
A.4.1 Upon termination of the Agreement, the parties are mutually obliged to immediately return any property in their possession which the other party owns or is entitled to. Certain goods, such as data (and data carriers) may be erased or destroyed instead of being returned, if the entitled party has given consent to this in Writing.

 
A.4.2 All data provided or entered by the Contractor remains its property at all times. The Client only receives a non-exclusive, transferable licence which is necessary to implement the Agreement.

 
Article A.5. Prices

 
A.5.1 Prices are exclusive of sales tax (VAT) and other duties levied by the government.

 
A.5.2 If a price in an offer is based on information provided by the Client and the information proves to be incorrect, the Contractor has the right to adjust the prices to reasonable prices based on the correct information, even after the Agreement has already been concluded.

 
A.5.3 All prices given in the quotation are subject to typing and calculation errors.

 
Article A.6. Terms of payment

 
A.6.1 The Contractor will send the Client an invoice for the amount payable by the Client. If the Project is delivered in phases, the Contractor is entitled to invoice at the completion of each phase, monthly or based on hours worked (at the Contractor’s discretion). The payment term for invoices is within 14 days of the date of the invoice, unless agreed otherwise between the Contractor and the Client.

 
A.6.2 If the Client has failed to make the full payment in good time, effective 30 days after the payment term the Client will be held in default by operation of law without requiring notice of default. If an amount owed is not paid within the payment term, 2% per month and an administrative charge of EUR 15 will be payable on the outstanding amount without requiring any further notice of default from the Contractor.

 
A.6.3 In the event the Client fails to pay by the due date, the Client is obliged to pay any and all judicial and extra-judicial collection costs, including the costs of lawyers, bailiffs and debt-collection agencies, in addition to the amount payable and the relevant interest due.

 
A.6.4 The amount due is payable immediately in the event the Client is put into involuntary liquidation, applies for a moratorium on payments or if the Client passes away, and also if the Client’s business is wound up or dissolved.

 
A.6.5 In the cases referred to above, the Contractor will also have the right to terminate or suspend implementation of the Agreement or any part thereof that has not yet been implemented without notice of default or judicial intervention being required, and without the Client being entitled to compensation.

 
Article A.7. Additional work

 
A.7.1 If the volume of work that the Contractor has to do under this Agreement increases as a result of the Client’s requirements, which the Contractor could reasonably consider to be amendments or additions to what was set out in the quotation (including a delay or overrun of the Project attributable to the Client), this constitutes additional work.

 
A.7.2 If the Contractor is of the opinion that additional work is involved, it will notify the Client as soon as possible and request approval in Writing for the proposed additional work and for its offer including the delivery period.

 
A.7.3 The Client will always take the decision on proposed additional work within five (5) working days. The activities to be carried out as part of the accepted additional work will be put in Writing and approved by both parties.

 
A.7.4 The Client is responsible for any overrun of the delivery periods stipulated in the original quotation due to additional work.

 
A.7.5 The provisions of these General Terms and Conditions apply to all additional work to be carried out by the Contractor, in so far as the parties have not agreed any other terms and conditions.

 
Article A.8. Liability

 
A.8.1 For each event or series of related events, the Contractor’s liability for direct damage/losses incurred by the Client as a result of a culpable shortcoming in the Contractor fulfilling its obligations under the Agreement, which also expressly includes any shortcoming in fulfilling a guarantee commitment agreed with the Client, or an unlawful act on the part of the Contractor, its employees or third parties engaged by the Contractor, is limited to a sum equal to the payments the Client is obliged to make under this Agreement each year (excluding VAT). Under no circumstances however will the total compensation to be paid for any direct loss or damage exceed a sum of EUR 25,000 (excluding VAT).

 
A.8.2 The Contractor’s total liability for damage/loss arising from death or physical injury or material damage to property will under no circumstances exceed a sum of EUR 500,000 for each event causing damage, in which case a series of related events counts as one event.

 
A.8.3 The Contractor’s liability for indirect loss or damage, including consequential loss, loss of profit, lost savings, corruption or loss of data (business or otherwise), and losses due to business stagnation is excluded.

 
A.8.4 Except for the cases referred to in paragraphs 1 and 2 of this article, the Contractor will not be held liable for any damage/losses whatsoever, regardless of the grounds on which an action for compensation might be based. The exclusions and limitations referred to in this article cease to apply if and to the extent the damage or loss is a consequence of an intentional act or wilful recklessness on the part of the Contractor’s management.

 
A.8.5 The Contractor’s liability for an attributable failure to perform the Agreement will only arise if the Client immediately notifies the Contractor of its default in Writing, setting a reasonable period to remedy the failure, and the Contractor continues to culpably fail to perform its obligations even after that period. The notice of default should contain a description of the failure in as much detail as possible to enable the Contractor to respond adequately.

 
A.8.6 Any right to claim compensation will at all times be subject to the condition that the Client notifies the Contractor of the damage or loss in Writing within 30 days of it arising.

 
A.8.7 The Client will indemnify the Contractor against all third-party claims on account of liability resulting from a defect in the Project/Service provided by the Client to a third party, and which also comprised items, Materials or Results supplied by the Contractor, subject to and to the extent that the Client proves that the losses/damage were caused by those items, Materials or Results. The Client will indemnify the Contractor against claims concerning non-compliance with licences by the Client and/or third parties (including Users) that fall under the Client’s responsibility.

 
A.8.8 Contractor liability for shortcomings in the products and Services of third parties, including software, is expressly ruled out.

 
Article A.9. Failures and Force Majeure

 
A.9.1 Neither party may be bound to perform any obligation if a circumstance beyond the parties’ control that could not or should not have already been predicted when concluding the Agreement negates every reasonable opportunity to perform. The parties can only invoke Force Majeure in dealings with each other, if, as soon as possible after the occurrence of the shortcoming, the party affected informs the other party in Writing that it is invoking Force Majeure and submits the necessary documentary evidence.

 
A.9.2 The circumstances envisaged in paragraph 1 could, for example, consist of: (a) failures of the Internet or other telecommunication facilities; (b) shortcomings by parties on whom the Contractor depends for providing the Services; (c) defective items, Hardware, software or Materials, which the Client has obliged the Contractor to use; (d) the non-availability of one or more staff members (due to illness or otherwise); and (e) government measures.

 
A.9.3 In the event of Force Majeure, fulfilment of the obligations concerned and other associated obligations will be suspended in part or in full for the duration of such a Force Majeure situation without the parties being liable to pay each other any compensation. The parties can only invoke Force Majeure in dealings with each other, if, as soon as possible after the occurrence of the shortcoming, the party affected informs the other party in Writing that it is invoking Force Majeure and submits documentary evidence.

 
A.9.4 In the event of Force Majeure, the party that has invoked Force Majeure shall endeavour to ensure that the shortcoming which is exculpated by the Force Majeure continues for as short a period as possible.

 
A.9.5 If a Force Majeure situation has lasted for thirty (30) days, or as soon as it is certain that the Force Majeure situation will continue for more than three months, each party has the right to terminate the Agreement in Writing, unless the nature or scope of the shortcoming would not justify premature termination. In such an event, that which has already been performed under the Agreement shall be paid for on a proportional basis without the parties owing each other anything else.

 
Article A.10. Intellectual property rights

 
A.10.1 The Contractor or its licensors hold all intellectual property rights to all of the Materials developed or made available within the context of the Project.

 
A.10.2 The Client will acquire the exclusive user rights and powers explicitly assigned in Writing under these General Terms and Conditions, the Agreement or otherwise, and in all other respects the Client will not reproduce or publish the software, Services or other Materials.

 
A.10.3 The Client is not permitted to remove or modify any markings relating to copyrights, trademarks, trade names or other intellectual property rights from the Materials, including markings relating to the confidential nature and secrecy of the Materials.

 
A.10.4 The Contractor is permitted to take technical measures to protect the Materials, for example with passwords or encryption. If the Contractor has used technical measures to protect the Materials, the Client is not permitted to remove or circumvent the relevant protection.

 
A.10.5 Any use, reproduction, or publication of the Materials falling outside the scope of the Agreement or the rights of use granted will infringe the intellectual property of the Contractor or its licensors.

 
A.10.6 The Client will pay the Contractor a penalty of EUR 5,000 due and payable immediately for each act of infringement and EUR 25,000 for each deliberate act of infringement, without prejudice to the Contractor’s right to receive compensation for the damage/losses it incurs as a result of the infringement or to allow other legal action to be taken for the purpose of terminating the infringement and/or recovering the damage/losses. After the elapse of one working day after the Contractor has informed the Client of an infringement, a penalty of EUR 5,000 will also be payable by the Client for each day that the infringement has not been brought to an end.

 
Article A.11. Processing personal details

 
A.11.1 If, in performing the Services, the Contractor is to process personal data, under the General Data Protection Regulation (“GDPR”), the Contractor and the Client are required to assume obligations in respect of the data processed by the Contractor for the purpose of safeguarding the technical and organisational protection measures pertaining to the data to be processed. In the absence of a separately agreed, detailed ‘data processing agreement’ the provisions set out in this article apply as obligations within the meaning of the GDPR.

 
A.11.2 For duration of the Agreement, Contractor solely processes the personal data under the supervision of Client and solely for the purpose of making available its Services. Client shall be regarded as the controller, and Contractor as the processor.

 
A.11.3 The personal data, of the data subjects, that can be processed by Contractor in this regard, are further specified within the Agreement.

 
A.11.4 In case, within the meaning of these General Terms and Conditions, or within the Agreement, the Wbp is referred to, from the 25th of May 2018 onwards, the corresponding provisions of the General Data Protection Regulation (“GDPR”) are meant.

 
A.11.5 The Contractor shall, to the best of its ability, make reasonable efforts to have sufficient technical and organisational measures in place with regard to the processing of personal data, and will endeavour to meet the security at a level that is not unreasonable, considered the state of the technology, the sensitivity of the data and the costs involved in making the security arrangements.

 
A.11.6 The Contractor shall ensure that all persons acting under its authority, insofar as they have access to personal data from Client, will only process such personal data on the Client’s instructions.

 
A.11.7 The Contractor is allowed to process the personal data in countries within the European Union. In addition, Client grants Contractor its approval to process the personal data within a country outside the European Union, in compliance with the relevant applicable laws and regulations. Upon request, Contractor shall notify Client as to which country or countries outside the European Union the personal data is being processed in.

 
A.11.8 Client, hereby, grants Contractor its approval to engage third parties for the processing of personal for performance of the Services, considering the relevant applicable laws and regulations. Upon request of Client, Contractor shall in any event ensure that such third parties will be obliged to agree in writing to the same duties that are agreed upon between Client and Contractor, and will take care of correct authorizations. Contractor shall inform Client upon request about the third parties engaged. Client has the right to object against any, by Contractor, engaged, third parties. In case of objection by Client, Client and Contractor will try to come to an agreement to solve this situation.

 
A.11.9 The Client guarantees and warrants that it will enter personal data or otherwise make it available to the Contractor only in a manner that is fully compliant with the applicable laws and regulations and does not infringe any rights of a third party. In this context, Client indemnifies Contractor of all claims and actions related to the processing of personal data.

 
A.11.10 If the Client is required by a legal obligation or exercise of the legal rights by one of the data subjects, to extract, adjust, transfer, delete or hand over personal data stored in the Contractor’s systems, the Contractor will facilitate this activity to the best possible extent. The costs for the relevant activities may be invoiced separately.
Where a data subject directly submits a request to Contractor to exercise one of its legal rights, Contractor will forward this request to Client. Client will then deal with this request independently.

 
A.11.11 Client has the right to conduct an audit, by an independent third party who shall be bound to confidentiality, to control compliance of Contractor with this article A.11. This audit may only be undertaken when there are specific grounds for suspecting the misuse of personal data by Contractor. The by Client initiated audit, will take place two weeks after Client has provided Contractor with written notice about this. The costs of the audit will be borne by Client.

 
A.11.12 All personal data received by Contractor from Client and/or compiled by Contractor for performance of the Services is subject to a duty of confidentiality vis-à-vis third parties. This duty of confidentiality will not apply in the event that Client has expressly authorised the furnishing of such information to third parties, where the furnishing of the information to third parties is reasonably necessary for performance of the Services, or if there is a legal obligation to make the information available to a third party. If Contractor is legally required to provide information to a third party, Contractor shall inform Client of this immediately to the extent permitted by law.

 
A.11.13 The Client, as the controller within the meaning of the GDPR, is at all times responsible for reporting a data breach (by which is meant: a security breach of personal data that leads to a serious risk of adverse effects, or has serious negative consequences for the protection of personal data) to the relevant supervisory authority(ies) and/or the data subjects. In order to enable the Client to comply with this legal obligation, the Contractor shall inform the Client as soon as possible and ultimately within forty-eight (48) hours after discovery of the data breach. If there is any legal obligation or requirement for Contractor to assist Client, Contractor will assist Client in informing the relevant supervisory authority and/or data subjects.

 
A.11.14 The duty to report the data breach includes in any event the duty to report the fact that a breach has occurred including, for as far as known by Contractor, the following details:
– the date at which the breach has occurred (the period in which the breach occurred suffices in case the Contractor is unable to determine the exact date at which the breach occurred);
– the (suspected) cause of the breach;
– the date at which the breach has become known by Contractor, or by any engaged third party;
– the number of individuals who are or may be affected by the breach (a minimum and maximum number of affected individuals suffices in case the exact number cannot be determined);
– a description of the group of individuals who are or may be affected by the data breach, including the type of personal information which has been breached;
– whether the personal data has been encrypted, hashed or in any manner has been made incomprehensible or inaccessible to unauthorized individuals;
– the proposed and or taken measures to end the breach and to limit its consequences;
– information about the first point of contact regarding the notification.

 
A.11.15 Upon expiration of the Agreement, Contractor shall delete or return the personal data referred to in this article A.11.3, upon choosing of Client.

 
Article A.12. Staff

 
A.12.1 Where an Employee has to perform activities at the Client’s site for the performance of the Agreement (unlike where the Client and the Contractor enter into an Agreement for the secondment of an Employee), the following provisions shall apply.

 
A.12.2 The Client shall provide the Contractor’s Employee who, for the purposes of performing the Agreement, is performing activities at the Client’s site, with all the support necessary for the performance of the activities. The Client shall be obliged to do everything that is necessary to enable the Employee to carry out his work properly and safely.

 
A.12.3 The Contractor shall undertake to ensure that the Employee has the correct job description and skills. The Client may not select specific Employees unless this has been agreed expressly. The Contractor shall be entitled to exchange an Employee for an Employee with comparable skills and a comparable job description.

 
A.12.4 The Client may not limit access to certain Employees only. Nor is there any guarantee that the Client will be able to have a permanent team of Employees, where such is relevant.

 
A.12.5 During the term of the Agreement and for two (2) years after its end, the Client shall not be permitted to employ Employees of the Contractor, enter into direct or indirect business relationships with them or arrange for them to perform activities other than within the framework of the Agreement without the Written consent of the Contractor, such being subject to a contractual penalty due and payable immediately of €10,000 per breach, plus €500 for each day that this breach continues, which penalty amounts shall be payable to the Contractor. This article shall also apply where the Client and Contractor have entered into an agreement for the secondment of an Employee.

 
Article A.13. Confidentiality

 
A.13.1 The Parties will treat the information they provide each other before, during or after the performance of this Agreement as confidential, if such information has been marked as confidential or if the recipient party is aware or should reasonably assume that the information is intended to be confidential. The Parties will also impose this obligation on their employees as well as on any third parties they have engaged to perform the Agreement.

 
A.13.2 The Contractor will not access the information stored by the Client and/or distributed via the Contractor’s Services unless this is required for the proper performance of the Agreement or for the quality of the Projects, or if the Contractor is obliged to do so pursuant to a legal provision or an injunction. In that case, the Contractor will undertake to limit access to the information as far as possible, to the extent that this is within its power.

 
A.13.3 This obligation remains in force after termination of the Agreement irrespective of the reason, and for as long as the party providing the information can reasonably claim that the information is confidential.

 
Article A.14. Amendments to the General Terms and Conditions

 
A.14.1 In the case of a continuing performance agreement, the Contractor reserves the right to amend or supplement the General Terms and Conditions and all Modules contained therein.

 
A.14.2 Amendments also apply to agreements already concluded with due observance of a term of 30 days following publication of the amendment on Contractor’s Website or by electronic communication. Minor changes can be implemented at any time.

 
A.14.3 If the Client is a natural person who is not acting in the course of a profession or the operation of a business and, as a result of the amendment, the Client is provided with a service that substantially differs from the original service, the Client shall be entitled to terminate the Agreement as of the date on which the amended Terms and Conditions come into effect.

 
Article A.15. Settlement of disputes

 
A.15.1 The Agreement, as well as any agreements and other legal acts arising from it or related to it, are exclusively governed by Dutch law.

 
A.15.2 All disputes, including those which are only deemed by one party to be a dispute, which arise from or are connected with this Agreement and its implementation and/or with other agreements ensuing from or related to this Agreement will be settled through the mediation offered by ICTWaarborg (hereinafter referred to in this article as Mediation).

 
A.15.3 The parties undertake to cooperate with each other on settling disputes through Mediation and commit themselves to each bearing half of the Mediation costs.

 
A.15.4 Mediation comprises two phases. In the first phase the parties seek a possible solution with which they can both agree. If agreement can be reached, the mediator will put that which has been agreed into a settlement agreement. If it proves impossible to reach an agreement that is acceptable to both parties in the first phase, the process will go into a second phase. In the second phase the mediator will work out an agreement that is binding upon both parties and then set this out in a settlement agreement.

 
A.15.5 Parties shall at all times have the right to submit their disputes to the legally competent Dutch court, however, only when both Parties give their explicit written prior consent and agree to refrain from Mediation.

 
Article A.16. Concluding provisions – General Module

 
A.16.1 If any provisions in this Agreement are declared null and void, the validity of the Agreement as a whole shall remain unaffected. In such case, for the purpose of replacing any such provisions the Parties will stipulate a new provision or new provisions reflecting the purport of the original Agreement and the General Terms and Conditions as far as possible on a legal basis.

 
A.16.2 If disputes arise from this Agreement which cannot be settled through the settlement arrangements, they will be brought before the competent court in Amsterdam.

 
A.16.3 Information and notices on the Contractor’s Website may be subject to errors.

 
A.16.4 The version of any communications received or stored by the Contractor (including log files) shall be regarded as authentic, subject to proof to the contrary to be produced by the Client.

 
A.16.5 For the purpose of promoting its services, the Contractor has the right to show third parties which Projects it provides the Client, unless reasonable interests on the Client’s part render this unacceptable or it has been agreed otherwise in Writing.

 
A.16.6 The Contractor has the right at all times to engage third parties in performing the Agreement.

 
A.16.7 The Contractor and the Client may transfer their rights and obligations under the Agreement to third parties, provided the other party consents to the transfer in Writing beforehand.

 
Module B. Development of (web)applications
Module B applies to customised work delivered by the Contractor to the Client, for example the design and/or development of applications (web or other), software, advice, reports or other specific content-related work.

 
Article B.1. Delivery & acceptance

 
B.1.1 The Contractor will make every effort to deliver the Materials to be accepted by the Client in accordance with the Specifications.

 
B.1.2 When the Materials are delivered to the Client for acceptance, the Client will subject them to an Acceptance Test at its own expense and under its own responsibility, during the acceptance period of one week. By accepting the Materials, the Client will release the Contractor from all its obligations in respect of the Results.

 
B.1.3 If the Client does not reject the Materials (in part or in their entirety) within the period referred to in paragraph 2, they will be deemed accepted and delivered.

 
B.1.4 The Client is equally deemed to have accepted the Materials if it has taken them into operation or if the Client has failed to notify the Contractor within ten days of delivery in Writing that the Materials will for whatever reason(s) not be accepted.

 
B.1.5 If the Materials are not accepted, the Contractor will specify what adjustments will be made, stating the time required and any costs. The Client will then state whether it agrees to the specified adjustments, the time required and any costs, or whether it has decided against rejecting the materials. The Contractor will make every effort to remedy the reproducible Defects discovered by the Client within the term agreed by the parties and, if such a date is omitted, within a reasonable term.

 
B.1.6 Adjustments in response to the rejection of a Material may be made in a production environment or an acceptance environment. This is at the Contractor’s discretion.

 
B.1.7 If the Client has accepted the Results (with the exception of Defects in functionalities, exterior Defects or minor Defects), the guarantee term of 30 days enters into effect. Within this term, the Results will be deemed to have been accepted, but it will remain possible to make notification of Defects that could not reasonably have been discovered during the Acceptance Test. The Contractor will itemise any Defects and add the expected time required and, if the Defects cannot be remedied easily and within 30 days, any additional costs for modifying those components. This guarantee period therefore cannot be considered a prolonged Acceptance Test and does not entitle the Customer to more guarantees than stipulated in this paragraph.

 
B.1.8 Minor Defects, including Defects which cannot be deemed in either nature or number to form a reasonable impediment to operational utilisation of the Materials, will not constitute a reason for withholding acceptance, without prejudice to the obligation of the Contractor to repair such Defects. The Parties will consult with each other on this matter.

 
B.1.9 If the Project is carried out in phases, the Client shall submit its approval or rejection of the Materials after delivery of each phase, with due observance of the above procedure. The Client is not permitted to base the approval or rejection of the Materials of a later phase on matters approved in a previous phase.

 
B.1.10 The Contractor is entitled to postpone commencement of a new phase until the Client has given its explicit approval for the previous phase.

 
B.1.11 The Contractor provides no guarantee that the goal pursued by the Client in respect of the work developed, or to be developed, by the Contractor will in fact be achieved.

 
B.1.12 The Contractor makes every effort to develop and supply its products/works to be as effective and free of faults as possible.

 
B.1.13 The Contractor has the right to create temporary solutions restricting certain functionalities in order to avoid serious errors.

 
Article B.2. Progress

 
B.2.1 The Client and the Contractor will consult each other to reach agreement on specific phases, delivery dates and periods for the Project, for example in the quotation or in the Agreement.

 
B.2.2 The Contractor will contact the Client at least once every fourteen days, by email, on the telephone or via the Project Management System, to keep the Client informed on the progress of the Project.

 
Article B.3. Specifications & Materials/source Material

 
B.3.1 The parties will specify in Writing the work to be developed, the requirements the work must satisfy and how the work will be carried out. The Contractor will ensure that the work is developed with due care on the basis of the information provided by the Client. The Client will guarantee the accuracy, completeness, consistency and timeliness of the instructions and information it provides.

 
B.3.2 A written specification as referred to in Article 3.1 is not required if the Client has expressed the wish to give the Contractor a large amount of freedom in the development of the works and how this is done. If the the works have been developed in this way, the Client cannot subsequently invoke Specifications drawn up in Writing to which the Contractor has not agreed.

 
B.3.3 The Contractor has the right, but is under no obligation, to verify the accuracy, completeness and consistency of the Materials/source Materials, requirements or Specifications made available to the Contractor, and in the event that any faults are established, to suspend the agreed activities until such time as the Client has fixed the relevant faults.

 
B.3.4 If the Materials/source Materials provided by the Client to the Contractor are protected by any intellectual property rights, the Client will at all times guarantee that it holds all the required licences for provision to and the intended use by the Contractor within the scope of the Agreement.

 
B.3.5 Unless agreed otherwise, the Contractor has the right to use images, software and third-party components, including open source software for the development of the work. After delivery, the Client shall be responsible for ensuring correct compliance with the relevant third-party licences when using the developed works. The Contractor will provide the Client with sufficient information on the applicable licence terms. Costs associated with the licences that are necessary for the implementation of the Agreement, will be charged to the Client. This is specified in the quotation.

 
B.3.6 The Client itself is responsible for updating its own applications, Services, and infrastructure to ensure interoperability with the Contractor’s products and Services. This is in connection with any links. Applications may not work properly if this is not done.

 
B.3.7 The Contractor is not liable for the Project/Service being unusable if this is due to the fact that the Client has not migrated its systems to the current standards in good time (on the Contractor’s instructions), or if the Client is using standards that are no longer supported in the industry. The Contractor no longer considers a standard introduced 24 months ago to be current. This liability exclusion also applies if the Client is working with a version of an Internet browser, use of which and support for which can no longer be taken for granted because a new version of that Internet browser has been released.

 
Article B.4. Licensing conditions for development

 
B.4.1 The Contractor grants the Client the right to reproduce and distribute the developed Materials for the purposes intended by the Client when it entered into the Agreement.

 
B.4.2 In doing so, the Contractor will never assign any intellectual property rights to which it is entitled (such as copyright) to the Client unless expressly agreed otherwise in Writing.

 
B.4.3 The source code of the software supplied by the Contractor, not being open source software, and the technical documentation created during software development may not and will never be made available to the Client, nor is the Client permitted to make any changes to these, unless expressly agreed otherwise in Writing.

 
B.4.4 The Contractor grants the Client the non-exclusive right to use the software developed on its behalf. The Client will always strictly comply with the restrictions on use as agreed between the parties. The right of use granted is non-transferable.

 
B.4.5 The Client is not permitted to sell, rent, sub-license, dispose of the work developed or grant limited rights to such work or make it available to a third party in any way whatsoever or for whatever purpose, not even in the event that the third party uses the software exclusively on the Client’s behalf, unless agreed otherwise in Writing, or in the event of or in combination with the sale of the Client’s relevant business units or business activities.

 
Module D. Hardware
This Module applies to Contractors who supply Hardware to Clients.

 
Article D.1. Delivery and ownership

 
D.1.1 Hardware is delivered to the Client when it is delivered to the delivery address specified by the Client in the order and the delivery is accepted by the Client.

 
D.1.2 As far as is reasonably possible at that point in time, the Client is obliged to check the Hardware for Defects.

 
D.1.3 Ownership of the Hardware passes from the Contractor (or its suppliers) to the Client at the time of delivery to the delivery address specified by the Client but only if the Client has paid for the Hardware in full.

 
Article D.2. Guarantee

 
D.2.1 The Contractor guarantees the operation of the supplied Hardware in accordance with the specifications notified to the Client in advance for 1 year after delivery, and is accountable to the Client for this.

 
D.2.2 If the manufacturers of the supplied Hardware have specific guarantee schemes which are longer than that given by the Contractor, they remain valid and the Contractor remains responsible for dealing correctly with the Hardware covered by those guarantees.

 
D.2.3 The guarantees given by the Contractor and manufacturers does not affect the statutory guarantee period applicable to Hardware.

 
D.2.4 The guarantee on Hardware lapses in the event of unauthorised modification, failure to follow the instructions for use or other careless use of the Hardware by the Client.

 
D.2.5 If the Client makes use of the guarantee within the set periods and within the rules, the Contractor will endeavour to arrange for the Hardware to be repaired or replaced as soon as possible, but no later than 30 days after receipt in the proper manner of the returned Hardware.

 
D.2.6 The Client is not liable for the loss of data resulting from the repair or replacement of Hardware.

 
Article D.3. Returns

 
D.3.1 If the Client makes use of the guarantee, it will return the supplied Hardware and all accessories to the Contractor in their original condition at the time of delivery as far as possible.

 
D.3.2 If there are costs associated with returns under the guarantee, they are payable by the Client.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Additional General Terms and Conditions for Vreugd Software

The General Terms and Conditions of ICTWaarborg B2B and the Additional General Terms and Conditions of Vreugd Software apply to every Agreement, all Services and quotes between Vreugd Software and the Client. In the event of a conflict between the General Terms and Conditions and the Additional General Terms and Conditions, the provisions in the Additional General Terms and Conditions will prevail. In the event of a conflict between an Agreement and the Additional General Terms and Conditions, the provisions of the Agreement will prevail.
In the event of conflict between different documents or their appendices, the following order of priority applies: – the agreement; – these Additional General Terms and Conditions for Vreugd Software; – the ICTWaarborg B2B General Terms and Conditions; – additional conditions (if agreed separately).
Definitions The following definitions apply in these Additional Terms and Conditions:
Vreugd Software: being the contractor, established in Beekbergen and registered at the Chamber of Commerce under number 08062751.
Sport games: the performance to be delivered by Vreugd Software, including the development and / or maintenance of software, applications, software, etc., as well as the products to be delivered. The Agreement determines which Services and Products are involved.
Article 1. Duration 1.1 In derogation from Article G.2.1 and Article H.2.1 of the ICTWaarborg B2B General Terms and Conditions, the rental agreement is entered into for the minimum duration of one (1) year. After this, the agreement is tacitly extended with a period of one (1) year. After the end of the minimum duration, the Agreement can be terminated mutually. This cancellation must be made by registered letter no later than three (3) months before the end of the period. In the event that the Client cancels, the Contractor will confirm receipt of the cancellation and inform the Client of the exact end date. This date is the determining factor. Article 2. Costs 2.1 For answering questions via telephone or e-mail that do not fall within the rental and / or service agreement, such as questions about installation, training a new employee, errors caused by hardware or software of the client, Vreugd Software an amount of at least € 25, – charged, with an hourly rate of € 75, – excluding VAT. 2.2 The monthly rates for the rent and service agreements are based on payment via automatic authorization. Vreugd Software charges an amount of € 25 for each additional administrative operation. 2.3 In the event of a cancellation, Vreugd Software will charge an amount of € 15. Article 3. Music licenses 3.1 All music used by Vreugd Software in Sportgames, unless explicitly stated otherwise, has no license agreement for use or disclosure. The license of the copyright holder applies to this material from third parties. The client himself is responsible for obtaining permission to make the music tracks of the copyright holders used in Sportgames public. 3.2 The costs of acquiring licenses from third parties for copyright material that will be used in the execution of the agreement are for the Client. 3.3 The foregoing contains the full liability of the Client. The client indemnifies Vreugd Software against claims from third parties, including – but not limited to – claims based on any infringement of the copyright of a copyright owner or their representatives, regarding the disclosure of any work. Article 4. Resale Sportgames 4.1 The Client will not reproduce, copy, duplicate, modify, host, stream, sell or resell parts of Sportgames or Sportgames in their entirety without the explicit permission of Sportgames or Vreugd Software. 4.2 Client will not allow or allow others to use Sportgames via the account details of Client.